Kamis, 18 Maret 2010

Jumat, 12 Maret 2010

Tantangan Pendidikan Akidah Dalam Era Globalisasi

TANTANGAN PENDIDIKAN AKIDAH DALAM GLOBALISASI

1.0 Pengenalan
Asas dalam pendidikan Islam ialah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, meyakini dan menyerahkan diri kepada Allah. Al-Qur’an menyuruh ibu bapa menekankan persoalan akidah sejak berusia kanak-kanak lagi. Fitrah kejadian manusia percaya kepada Allah, dalam hubungan ini, ulama silam mengistilahkan manusia sebagai al-insan kawnu al-shagir (alam mikro), berbanding dengan alam semesta dikenali sebagai al-kawnu insan al-kabir (alam makro). Kedua-dua alam ini adalah makhluk Allah yang memang potensinya tunduk kepada-Nya. Cuma dalam hal ini manusia memerlukan pendidikan dan bimbingan untuk memastikan ketaatan kepada Allah dan pendidikan yang dilaksanakan perlu berasaskan tauhid.
Dengan adanya bimbingan kepada manusia dengan cara melaksanakan suatu sistem yang disebut pendidikan maka diharapkan manusia akan lebih sempurna dalam mantauhidkan tuhannya tanpa adanya keragu-raguan. Hal ini selari dengan pendapat al-Ghazali (1980) yang menyatakan bahwa matlamat yang paling utama dalam pendidikan Islam adalah, membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenal ”pencipta” dan matlamat ilmu yang sebenarnya membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah.
Oleh sebab itu dalam melaksanakan pendidikan Islam, aspek pendidikan akidah merupakan asas yang mesti diberikan tumpuan lebih dalam pelaksanaannya. Saat ini terdapat pelbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan P&P pendidikan Islam terutama dibidang akidah. menurut Ab. Halim Tamuri dan Nik Mohmd Rahimi Nik Yusuf (2010) terdapat tujuh domain yang menjadi isu utama yang dikenal pasti dalam proses P&P pendidikan Islam, iaitu: mengenai strategi, kurikulum, bahan pengajaran, amalan P&P, prospek para pelajar sekolah agama, pencapaian silang mata pelajaran, dan kemahiran generik. Isu-isu ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin oleh semua pihak yang terlibat bagi menghasilkan prospek yang lebih cemerlang kepada pengajaran pendidikan Islam.
Tujuh domain isu yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu bagian sahaja dari pelbagai komponen yang terdapat dalam perjalanan proses P&P pendidikan Islam yang ada. Dalam pembahasan ini penulis tidak akan menguraikan dan menyentuh secara keseluruhan akan tetapi pembahasan ini hanya berfokus pada bidang pendidikan akidah sahaja, terutama sekitar isu-isu permasalahan pengajaran dan pembelajaran pendidikan, cabaran yang dihadapi umat Islam saat ini terutama dalam pendidikan serta bagaimana bentuk pengajaran dan pembelaran pendidikan Islam dalam bidang akidah, selanjutnya akan di uraikan juga cadangan-cadangan yang dapat dijadikan solusi dari menyelesaikan permasalan yang ada.
2.0 Pendidikan Islam
Pendidikan dalam Islam adalah sangat luas dan bersepadu, merangkumi seluruh cara hidup manusia. Kurikulumnya datang daripada Allah s.w.t, mengandungi aspek-aspek seperti akidah (kepercayaan), syariah (peraturan), ibadah (pekerjaan), akhlak (tingkah laku), sains, teknologi, sosiologi, politik, ekonomi dan lain-lain. Ia merangkumi kehidupan di dunia dan di akhirat dalam satu disiplin yang lengkap (Syed Qutub 1992).
Manakala Said Ismail Ali dalam Hassan Langgulung (1980) menyatakan. Bahwa sejarah menyaksikan perkembangan yang menakjubkan di kalangan manusia telah didorong oleh sifat-sifat dan dasar-dasar agama Islam itu sendiri iaitu. Pertama kesederhanaan akidah Islam dan jauhnya dari kekaburan dan kompilasi. Kedua keluwesan (fleksibel) tasyr’I Islam dan kesesuaiannya dengan perkembangan hidup. Ketiga ajakan yang tegas untuk mengikuti akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk.
Pada kesempatan lain Ali Ashraf menyatakan bahwa Pendidikan dalam Islam memiliki keupayaan yang tidak terbatas dalam membangunkan jati diri dan mengangkat darjat manusia ke tahap paling tinggi diantara makhluk ciptaan Allah (S. S.Hussin dan Syed Ali Ashraf 1989). Dari pelbagai penjelasan di atas dapat dirumuskan, Pendidikan dalam Islam merupakan satu panduan yang luas dan bersepadu yang disandarkan kepada wahyu Alllah, merangkumi akidah (kepercayaan), syariah (peraturan), ibadah (pekerjaan), akhlak (tingkah laku), sains, teknologi, sosiologi, politik, ekonomi dan lain-lain, dalam rangka keupayaan yang tidak terbatas dalam membangunkan jati diri dan mengangkat darjat manusia ke tahap paling tinggi diantara makhluk ciptaan Allah.
2.1 Konsep Akidah
Akidah berasal dari kata kerja ‘Aqada’ yang bermaksud simpul atau ikat. Ianya sering dikaitkan dengan jual beli seperti ‘aqada al bayt yang bermaksud perjanjian jual beli. Al-Quran seringkali menyebut perkataan ini dengan maksud ‘ikatan perjanjian, contohnya :وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَـٰنُڪُمۡ
Maksudnya : ….dan mana-mana orang yang telah kamu buat kontrak dengan mereka… (Surah An-Nisa’, 4 : 33)
Untuk memahami lebih luas pengertian akidah, penulis akan jelaskan beberapa pandangan dari beberapa pakar lainnya yang kurang lebih sama iaitu: (Menurut Ibrahim 1972; Muhammad Nu’aim 1991; Ibnu Manzur Muhammad Abduh 1994; Abdullah Azam 1996; Sayyid Sabiq 2000; Khalil Milkawi 2004). Akidah adalah simpulan, ikatan atau sesuatu yang telah menjadi teguh dan telah termantap: sebagai pembenaran dalam hati terhadap sesuatu yang turut dipercayainya secara pasti tanpa syak atau ragu sedikitpun. Pendek kata akidah dibaratkan sebagai otak dan jentera penggerak utama diri manusia.
2.2 Kepentingan Penerapan Akidah Dalam Pendidikan
Islam sangat memberikan tumpuan terhadap pendidikan akidah dalam pembangunan manusia. Buktinya dapat dilihat apabila 56% daripada zaman penurunan wahyu, iaitu meliputi 13 tahun penyebaran dakwah di Mekah adalah tertumpu kepada pembinaan umat di bidang akidah. Maka tidak jarang kita temui contoh atau penekanan-penekanan pengajaran yang disampaikan oleh Allah melalui wahyunya, diantaranya adalah: Surah Al-A’raff (7 :172), :
Maksudnya : Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam dari sulbinya dan Dia menjadikan mereka sebagai saksi bagi diri mereka sendiri dan dikatakan kepada mereka, “Adakah Aku Tuhanmu”, lalu mereka menjawab, “Ya, bahkan kami bersaksi”. Yang demikian ialah agar mereka tidak berkata pada hari kiamat kelak, “Sesungguhnya kami golongan yang lalai (daripada diberi peringatan.
Pada bagian lainnya terdapat didalam Surah Luqman, (31 : 13-15)
Maksudnya : Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya,, ibunya mengandungkannya dengan kelemahan demi kelemahan dan tempoh menyusukan selama 2 tahun, berterima kasihlah padaKu dan kepada dua ibu bapamu dan kepada Akulah tempat kembali.
Dalam dua konsep ayat diatas tegasnya. Allah telah mengajarkan manusia dengan pendidikan akidah sebelum kita sampai kedunia yang mengakui-Nya sebagai tuhan kita dan bagaimana contoh yang ditamsilkan dalam ayat kedua antara luqman dengan anaknya. Menurut (Nasih Ulwan 2000). Pada penggalan ayat kedua salah satu kaedah yang digunakan dalam pendidikan akidah ialah dengan cara mengenalkan anak dengan kuasa Allah yang luar biasa dalam penciptaan alam dan mendidik secara konsisten untuk mengingati Allah.
Al-Attas (1985) berpendapat, pendidikan akidah adalah satu proses berterusan dalam hidup manusia di muka bumi dan menjadi tanggungjawab kepada semua ahli masyarakat. Objektif pendidikan dalam Islam ialah untuk melahirkan manusia yang baik dan seimbang, iaitu manusia yang adil kepada diri dengan membina keyakinan dan keimanan yang teguh kepada Allah s.w.t. yang merupakan satu-satunya realiti yang mutlak. Pendidikan yang sebenar ialah integrasi daripada pelatihan fizikal dan pendisiplinan bahagian kerohanian manusia kearah mencapai nilai kebahagiaan kerohanian yang merupakan kebahagiaan yang tertinggi dan bersifat abadi.
Manakala Mohmd Fauzi (2002) menyatakan bahwa pendidikan akidah perlu diterapkan dalam perancangan pembangunan ummah agar dapat melahirkan masyarakat madani yang akan melandaskan keseluruhan kegiatan hidupnya berasaskan paradigma tauhid, dan ia menyenaraikan beberapa kepentingan akidah dalam pendidikan iaitu:
1. Menyuburkan nilai-nilai positif dalam diri mereka seperti berfikiran matang, tenang, kritis dan saintifik, mempunyai wawasan dan misi pribadi yang jelas dalam hidup serta berpandangan jauh.
2. Meransang dan memotivasikan muslim melakukan amalan baik dan mulia dalam hidupnya kerana imam dan akidah bukanlah pegangan pasif bahkan adalah satu tenaga utama yang menggerakan manusia melakukan amalan-amalan mulia selari dengan kehendak Tuhan.
2.3 Kedudukan Pendidikan Akidah Dalam Pendidikan Nasional
Jika dilihat kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1987, Akidah menjadi suatu aspek penekanan utama dalam sistem pendidikan nasional. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyebut “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan cemerlang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta dapat menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ( Akta Pendidikan 1996)
Penekanan terhadap akidah dapat dilihat melalui frasa ‘..berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.’ Walaupun perkataan Allah tidak digunakan bagi menampakkan bahawa sistem pendidikan dijalankan untuk semua, ia tetap menampakkan penekanan terhadap konsep tauhid kepada Pencipta melalui konsep uluhiah dan rububiyah bagi orang Islam dan hanya rububiyah bagi bukan Islam.
Dalam melaksanakan Pendidikan Islam di Malaysia, kerajaan menetapkan pula Falsafah Pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Islam di Malaysia adalah :“Falsafah Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.”
Menurut Tajul Arifin Noordin (2007), Falsafah Pendidikan Kebangsaan secara amnya ditubuhkan ke arah membina semula dasar pendidikan yang lebih mantap kepada agama, bangsa dan negara. Peranan pendidikan yang tidak hanya menumpukan kepada perpaduan negara dan penghasilan tenaga manusia. Peranan pendidikan turut ditumpukan kepada pembinaan insan secara menyeluruh untuk mewujudkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Dalam artiannya Intelek : Melahirkan individu yang berilmu dan beriman kepada Allah dan mantap keyakinan kepadaNya menerusi program-program yang dijalankan. Rohani : Melahirkan insan-insan yang mempunyai rohani yang kukuh, tidak mudah terpedayadan terpengarruh kepada budaya merosakkan diri. Emosi : Melahirkan individu yang dapat mengawal emosi negatif yang membawa keruntuhan moral. Jasmani : Melahirkan insan yang sihat fizikalnya dan dapat menyumbangkan tenaga untuk membangunkan agama.
Tajul Ariffin noordin dan Nor Aini Don (2007) berpendapat bahawa hala tuju pendidikan Malaysia cukup baik. Ini terbukti dengan pengenalan Kurikulum Bersepadu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kurikulum ini menekankan pemikiran yang sihat, emosi yang stabil dan kepelbagaian kemahiran. Matlamat Pendidikan Akidah di sekolah rendah ialah :”Supaya pelajar dapat memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng agama.’
Manakala matlamat pendidikan akidah di peringkat sekolah menengah pula ialah :”Untuk memantapkan pegangan akidah pelajar serta menghidupkan konsep tauhid secara sedar dalam keseluruhan amalan dan menjadi benteng keimanan’ Namun bagaimana dari sudut perlaksanaannya. Dan kenapa masih berleluasa kerosakan akidah, maksiat dan keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Ini memerlukan satu kajian tentang masalah yang dalam perancangan atau pelaksanaan serta cara mengatasinya.
3.0 Isu Pengajaran & Pembelajaran Dalam bidang akidah
Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diawal pengenalan ini, menurut Zakaria et al (2010) bahwa terdapat pelbagai isu penting yang timbul dalam P&P akidah diantaranya iaitu:
1. Pengajaran akidah kurang diminati oleh pelajar berbanding pelajaran lain.
2. Pelajaran akidah kurang dikaitkan dengan semua aspek kehidupan.
3. Gambaran ketuhanan juga sering terlalu kaku dan kabur sehingga sukar untuk para pelajar menghayatinya.
Timbulnya permasalahan ini disebabkan oleh pelbagai factor secara teknis maupn non teknis, penulis setuju dengan apa yang telah dikemukakan oleh kajian yang telah dilakukan oleh Ab. Halim Tamuri dan Nik Mohmd Rahimi Nik Yusuf (2010) yang mendapati tujuh domain yang timbul sebagai isu dalam P&P pendidikan Islam. Penulis melihat isu yang dikenal pasti tersebut juga berlaku terhadap pendidikan akidah dalam P&P di bilik darjah.
1) Strategi dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam
Strategi atau kaedah mempunyai peranan yang sangat penting dalam P&P, hal ini akan menentukan sikap pelajar terhadap hasil yang dicapainya, dalam masalah pemilihan kaedah pengajaran seorang guru dituntut agar lebih inovatif, kreatif dan fariatif untuk memilih dan memilah untuk memberikan P&P dalam bilik darjah. berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan di beberapa buah negeri di Malaysia. Kajian menunjukan bahwa kaedah syarahan atau kuliah adalah kaedah yang palig popular digunakan guru di dalam bilik darjah (Ab. Halim et al. 2004) factor utama guru menggunakan kaedah ini disebabkan oleh kos yang murah dan mudah digunakan tanpa memerlukan persediaan yang lama.
Hal ini juga diperkuat oleh kajian yang dijalankan Ab. Halim (2000) berkaitan dengan pengajaran akhlak dalam kalangan pelajar Tingkatan Empat di Selangor dan Negeri Sembilan. Hasil daripada temu bual yang dijalankan terhadap 27 orang pelajar, didapati lapan orang pelajar menyatakan bahwa mereka menghadapi maslaah dalam pengajaran yang diberikan, diantara faktornya adalah:
1. Tidak memahami apa yang dipelajari kerana penjelasan yang kurang atau kabur daripada guru (5 pelajar)
2. Mereka tidak dapat mengaitkan apa yang dipelajari untuk di amalkan dalam kehidupan keseharian mereka (5 pelajar)
3. Mereka merasa mengantuk, tidak dapat memberi tumpuan dan bosan terhadap pengajaran yang diberikan (3 pelajar)
4. Ada guru yang menunjukan teladan yang tidak baik semasa pengajaran dijalankan (1 pelajar)
Selain itu ada sepuluh pelajar yang menyatakan tidak diberi penjelasan mendalam tentang cara-cara untuk melaksanakan nilai-nilai akhlak yang dipelajari. Namun secara keseluruhan, P&P akhlak telah dapat meningkatkan kefahaman para pelajar secara keseluruhan, kajian yang dijalankan oleh Ab. Halim (2002) terhadap 932 pelajar di Selangor dan Negeri Sembilan, mendapati majoroti pelajar (90%) menyatakan guru-guru pendidikan Islam di sekolah telah dapat memberi dan meningkatkan kefahaman mereka tentang akhlak Islam.
2) Kandungan Kurikulum Pendidikan Islam Bertindah dan Tidak Selaras
Pada sisi lain permasalahan yang timbul adalah bercanggahnya beberapa aspek kurikulum pendidikan Islam di peringkat sekolah, secara umum kandungan yang terdapat dalam KBSM dan Kurikulum Pendidikan Islam adalah hampir sama dalam beberapa tajuk, hal ini terdapat dalam berbagai bidang keilmuan diantaranya, aspek ibadah, akidah, bidang tafsir, hadis dan al-Quran. Bagi kebanyakan pelajar penggunaan bahasa melayu menjadi keutamaan mereka kerana mudah difahami, manakala penggunaan bahasa Arab tidak menjadi pilihan pelajar, sebab sukar untuk difahami dan dikuasai, hal ini juga menimbulkan konflik diantara pelajar antara yang “mudah dan penting” dan yang “susah dan penting”.
Akan tetapi isu yang terpenting sebenarnya ialah, ketidak selarasan kurikulum pendidikan Islam di peringkat negeri yang akhirnya membawa kepada sistem peperiksaan yang berbeza di peringkat negeri seperti Peperiksaan Menengah Rendah Ugama (PMRU) dinegeri Kelantan dan Sekolah Menengah Agama (SMA) di Selangor, isu ini perlu dicarikan solusinya segera kerana masalah ini masih lagi berlarutan semenjak kemerdekaan sehingga kini, walaupun terdapat banyak usaha dilakukan namun masih tidak berjaya sepenuhnya.
3) Sumber dan Bahan Pendidikan Islami yang Terbatas
Walaupun telah banyak kajian yang dijalankan oleh pelbagai pihak, baik university, para penyelidik tentang P&P pendidikan Islam, namun begitu, jumlah kajian yang dilakukan masih terbilang sedikit, sebagai contoh. Kajian yang dilakukan dalam pengajaran pendididkan Syariah Islamiyah oleh (hatifah 2000) mendapati bahwa 44% (22) daripada guru tidak pernah mendapatkan bimbingan daripada pentabir, 56% (28) tidak pernah mendapatkan bimbingan daripada kakikatangan sumber dalam rangka perancangan pengajaran, selain itu 80% guru menyatakan tidak pernah mendapatkan bimbingan daripada pegawai pendidikan daerah.
Dalam pembinaan alat bantu pengajaran (ABP) pula, 76% guru tidak pernah menyediakan ABP sendiri, manakala 54% guru menyatakan pihak sekolah turut menyediakan ABP pendidikan Islam untuk mereka. Hatifah juga mendapati bahawa guru sangat kurang menggunakan alat pandang dengar seperti komputer (72%) dan televesien (54%) alat video (52%) radio (50%) dan menggunakan kaset (46%). Sebaliknya mereka kerap menggunakan buku teks (82%) dan mereka sangat kerap menggunakan papan hitam. Secara umum penggunaan alat audio dan pandang dengar adalah sangat rendah.
Pendek kata, sebagaimana dinyatakan oleh para penyelidik, bahawa guru-guru pendidikan Islam kurang menggunakan alat bantu pengajaran dan kaedah-kaedah lain kerana lebih banyak menggunakan kaedah kuliah, kesimpulannya. Keberkesanan P&P di dalaam bilik darjah sangat dipengaruhi oleh kaedah atau strategi yang diguna pakai oleh seorang guru, pemilihan kaedah ini akan sangat berkesan dalam pembelajaran apabila dibantu oleh pelbagai media pembelajaran seperti komputer, video serta media lainnya.
4) Amalan Pengajaran Guru dan Kelayakan Professional Guru Pendidikan Islam
Pelan Induk Pembanguan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 adalah merupakan sebuah pelan perancangan pendidikan yang bersepadu, komprehensif, dan menyeluruh serta memberi penekanan terhadap memartabatkan profesion keguruan. Antara lain dasar dan matlamat memartabatkan profesion perguruan adalah dengan meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Bagi mencapai dasar dan matlamat tersebut, fokunya adalah kepada menambah baik sistem pemilihan guru, memantapkan latihan perguruan, memantapkan kerjaya guru, menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru dan memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. ((PIPP 2006-2010)

Walaupun telah ditetapkan sedemikian cantiknya, dalam hal ini. Konsep guru professional perlu diambil kira (mungkin diwajibkan secara lebih tegasnya) semasa pengambilan latihan dan penilaian prestasi dalam kalangan guru pendidikan Islam. Kelima-lima ciri guru professional (ilmu pengetahuan, terlatih, penyayang, mitra dan berpersatuan) perlu dipastikan sebelum mana-mana guru dibenarkan mengajarakn mata pelajaran ini, sekaligus dapat melambangkan dominannya dalam pendidikan menyeluruh. Demikian juga konsep peranan guru sebagai mursyid, murabbi, muaddib, muallim, muddaris, dai (pendakwah) dan musleh harus ditekankan dalam agenda latihan dalam perkhidmatan dan penilaian terhadap kecekapan prestasi guru dari semasa ke semasa (Ad. Halim & Azhar 2004)
Gamal (2002) telah menggariskan beberapa sifat yang perlu ada pada seorang guru, diantaranya, ikhlas, takwa, bertangung jawab dan bersopan santun dan terpenting juga ialah ghairah dengan tugasnya. Manakala Mohd Sani (2002) telah menyenaraikan beberapa ciri guru yang berkualiti, iaitu
1. Sifat dan kualiti peribadi - baik hati, jenaka, sabar, bertanggung jawab, yakin dan kepimpinan
2. Sifat dan kualiti professional - perasan ingin tahu, berpengetahuan ikhtisas, suka membaca, kemahiran bertutur, komunikasi, daya ingatan yang baik dan berdaya usaha untuk meningkatkan pengajaran supaya menarik dan berkesan.
3. Sifat dan kualitisosial - berbudi pekerti, ramah mesra, merendah diri semangat berbakti dan jujur.

5) Kekurangan Tempat untuk pelajar Sekolah menengah Agama
Pencapaian tinggi dalam bidang akademik telah dicapai oleh sekolah menegngah agama seperti Sekolah menenhah kebangsaan Agama (SMKA) Sekolah Berasrama Penuh (SBP), hal ini telah menarik minat ibu bapa untuk menyekolahkan anak-anak mereka kesekolah-sekolah agama tersebut. Walaubagaimanapun, tempat yang diperuntukan amat terbatas berbanding dengan pelajar yang berminat.
Ekoran dari hal diatas mengakibatkan sekolah Agama rakyat kurang menjadi pilihan ibu bapa jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah pilihan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disisi lain terdapat juga kebimbangan pandangan daripada ibu bapa bahawa, mereka memasukan anak-anaknya kesekolah ini semata-mata untuk memulihkan akhlak anak-anaknya setelah gagal melaksanakan tangungjawab, adalagi segelintir yang lain berpandangan bahawa Pendidikan Islam merupakan “mesin” yang boleh merubah anak mereka menjadi sholeh dalam tempoh masa pesekolahan.
6) Pengajaran Pendidikan Islam dan Pencapaian Bidang Akademik lain
Satu persoalan sering menjadi kegusaran para pemikir dan pelaksanaan pendidikan adalah tentang hubungan pendidikan agama dengan kecemerlangan palajar Melayu Islam dalam bidang akademik secara keseluruhannya. Walaupun jumlah pelajar disekolah telah meningkat dan mereka juga telah didedahkan dengan P&P Pendidikan Islam dalam tempoh yang lama, bukan sahaja dari segi pendekatan ilmiah atau pengetahuan, tetapi juga melalui kegiatan amali yang merangkumi aktiviti-aktiviti agama, pertandingan perbahasaan, syarahan dan sebagainya di peringkat bilik darjah, antara sekolah hingga ke peringkat kebangsaan. Walaupun usaha-usaha itu semakin bertambah, namun kian ketara pula kelemahan dan kegagalan orang-orang Islam dalam memenuhi apa yang diharapkan itu. Kenyatannya, berbanding dengan golongan bukan Islam, seolah-olah usaha itu ada menyumbang kepada kelemahan dan kegagalan orang Islam dari pelbagai bidang lain, antaranya bidang Matematik, Sains dan Teknologi bahasa Inggeris dan pelbagai kelemahan lain. (Puttit Mutzen 1999).
Satu lagi persoalan yang boleh dibangkitkan adalah tentang persepsi dan tahap penerimaan pelajar terhadap pendidikan agama yang diebrikan kepada mereka (formal, non formal dan informal). Salah satu aspek lagi yangs sering dikaitkan dengan pelajar sekolah agama adalah berkaitan dengan pencapaian mereka dalam bidang kokurikulum, khususnya dalam bidang sukan. Faktor sebegini disebabkan oleh, mungkin sekolah-sekolah menengah agama yang tidak mempunhyai kemudahan sukan yang mencukupi atau jika adapun, masih tidak dimanfaatkan secara maksimun.
7) Kemahiran Generik Dakwah Silang Budaya dan Etos Sistem Pendidikan Agama
Selain matlamat untuk membolehkan pelajar menghayati ajaran Islam, pendidikan Islam juga bertujuan untuk membolehkan mereka mempamerkan imej Islam yang terbaik dalam kehidupan keseharian. Dalam konteks Malaysia, adakah para pelajar sekolah menengah agama diharapkan bukan sahaja dapat mengamalkan ajaran Islam, tetapi juga mampu mempamerkan imej terbaik sebagai seorang muslim dalam kehidupan bersama masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya dan agama.
Pertanyaan mendasar dari isu ini ialah. Apakah strategi, kaedah serta pendekatan yang diajarkan disekolah-sekolah mengambil kira dalam konteks sebenar kehidupan terhadap keseharian pelajar? Atau mereka gagal dalam kehidupan Negara kita yang memiliki masyarakat majemuk, sesungguhnya harapan terbesar itu adalah, mampunya pelajar-pelajar kita menyampaikan mesej bagi semua kalangan baik muslim mahupun non muslim dalam pelbagai konteks kehidupan, tentu semua ini akan berhasil jika mendapatkan dukungan dari semua pihak.


4.0 Strategi serta Pendekatan Bersepadu Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Akidah
Dalam pembahasan ini penulis akan menerangkan beberapa solusi bagi guru untuk melaksanakan P&P dalam bilik darjah dalam pembelajaran akidah pendidikan Islam, penjelasan tentang pendidikan Islam, konsep akidah serta kepentingan akidah dalam P&P pendidikan Islam telah penulis terangkan diawal pembahasan ini, oleh itu beberapa solusi yang dicadangkan ini merupakan strategi atau pendekatan bagi guru agar mampu menyampaikan pembelajaran akidah lebih lebih baik sehingga mempunyai keberkesanan dan mencapai pbjektif yang telah ditetapkan.
4.1 Kaedah Pengajaran Akidah
Kaedah pengajaran yang baik dapat membantu pelajar memperolehi ilmu pengetahuan, kemahiran, mengubah sikap dan tingkah laku, menanamkan minat dan nilai-nilai positif. Kaedah pengajaran yang betul dan tepat adalah sebagai salah satu alat untuk memastikan segala objektif dan kurikulum pendidikan Islam tercapai dengan jayanya. Oleh sebab adanya perkaitan yang rapat antara kaedah pengajaran dengan objektif serta kandungan kurikulum tersebut, maka al-Abrasyi merumuskan bahawa kaedah pengajaran adalah segala usaha yangs sistematik untuk mecapai matlamat pendidikan melalui pelbagai aktiviti sama ada dalam atau di luar bilik darjah (al-Abrasyi 1975)
Manakala Dick dan carey (1996) menyatakan bahawa strategi merujuk kepada cara bagaimana guru ingin mencapai matlamat pengajarannya. Ianya merangkumi beberapa aspek urutan dan susunan maklumat dan keputusan bagaimana mencapainya. Manakala kaedah pula adalah cara menyampaikan maklumat atau menjalankan aktiviti pengajaran. Sebagai kesimpualnnya. Strategi serta kaedah pengajaran adalah, suatu jalan yang ditempuh oleh guru dalam menyampaikan maklumat pembelajaran dengan melakukan aktivti-aktiviti sama ada di dalam atau diluar bilik darjah.
Menurut Abdullah (1995) menyatakan bahawa pendidikan akidah hendaklah dimulakan sejak usia Tamyiz atau tahu membezakan yang baik dan buruk. Bimbingan hendaklah diberikan secara berterusuan dan berperingkat-peringkat. Beliau mencadangkan tiga kaedah mengajar akidah kepada anak-anak iaitu.
1. Membimbing anak supaya beriman kepada Allah s.w.t dengan cara mengenalkan mereka terhadap kekuasaan Allah s.w.t. dan dengan cara pemerhatian kepada ciptaan langit dan bumi yang luar biasa.
2. Menanam rasa khusuk, takwa dan perhambaan kepada Allah s.w.t. dalam diri anak dengan memerhati kekuasaan Allah s.w.t di seluruh peosok alam raya meliputi segala sesuatu.
3. Mendidik anak dengan perasaan ingat kepada Allah s.w.t. dalam segala aspek gerak-geri dan semua aspek kehidupan mereka sama ada semasa bekerja, berfikir dan sebagainya.
Walaupun pendidikan akidah hanya ditemui dalam pendidikan tauhid dalam P&P pendidikan Islam, namun seharusnya seorang gruru harus mampu mengaitkan pembelajaran akidah ini agar berkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya, hal ini bertujuan agar pelajar mampu melihat secara empiris nilai-nilai pendidikan ini dalam realita kesehariannya. Untuk itu pembelajaran akidah perlu dikemas dengan teliti, sempurna, jelas dan menarik minat pelajar demi untuk menyelamatkan pelajar daripada fahaman yang keliru.
Menurut Al-Ghazali (1939) bahawa dalam pembelajaran akidah seseorang tidak dapat dididik dengan strategi taqlid semata-mata, hal ini akan berakibat individu tersebut akan menjadi bebal. Maka seyogyanya manusia hanya akan dapat menghampiri Allah melalui kekuatan ilmu yang dibentuk secara bermakna iaitu (menurut logik, ijtihad dan mujtahid yang hidup pada zaman itu). Melalui penerokaan yang mendalam akan timbul kesadaran kepada manusia terhadap kebesaran Allah s.w.t.
Kesimpulannya: terdapat pelbagai strategi dan kaedah yang dapat diguna pakai guru dalam bilik darjah dalam P&P akidah pendidikan Islam. Namun begitu, tiada satu kaedah yang boleh dikatakan terbaik atau lebih sesuai untuk sesuatu mata pelajaran. Mungkin terdapat kaedah yang baik untuk pelajaran tertentu dan oleh guru tertentu, namun berkemungkinan kaedah tersebut tidak akan Berjaya mencapai tahap keberkesanan yang tinggi jika diaplikasikan dalam mata pelajaran yang lain.
Pendek kata, dalam menyampaikan P&P akidah pendidikan Islam tumpuan yang perlu diberi penekanan adalah proses penyampaian, pengamalan dan penghayatan kearah membina sahsiah pelajar dan menanam benih keimanan yang teguh dan mantap dalam menghadapi pelbagai bentuk cabaran isu-isu semasa dan yang akan datang, baik cabaran pihak dalaman mahupun luaran.
5.0 Cabaran Pendidikan Akidah
Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pendidikan secara amnya saat ini, khasnya pendidikan Islam dalam konteks pengajaran dan pembelajaran akidah, cabaran-cabaran tersebut datang dari pelbagai pihak, sama ada yang luaran (pelaksana pendidikan itu sendiri, kementerian, sistem, falsafat diguna pakai dll) mahupun faktor dalaman iaitu (aspek yang terlibat lansung dengan perlaksanaannya, diantaranya, guru, hala tuju, serta persekitaran dimana dilaksanakannya pendidikan itu). Dalam pembahasan ini penulis akan mengurai beberapa faktor penentu atau dominan sahaja dari berbagai kriteria tersebut: diantaranya.
5.1 Faktor Kerajaan dan Kementerian
1) Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan yang menuju ke arah sekularisma
Sekularism merupakan satu isu utama yang menyentuh secara langsung umat Islam dimana-mana tempat jua. Ideologi ini dilihat sebagai satu cabaran besar terhadap umat Islam dalam usaha membina identiti berasaskan ajaran Islam. Dari sudut yang lain penularan elemen sekularisma adalah akibat langsung daripada pengaruh dari kesan kolonialisme. Persoalannya apakah yang dimaksudkan dengan sekularisma? Menurut definisi dari Collins Dictionary of English Language, sekularisma”…the attitude that religion should have no place in civil affairs.”(Patrick Hanks 1981)

Sekular merupakan perkataan yang berasal dari istilah latin "Saeculum" yang merujuk kepada pengertiaan masa dan tempat. Konotasai masa dan tempat itu pula memberi erti masa kini sementara temapt pula adalah merujuk kepada "dunia" atau "hal ehwal dunia". Dalam hubungan ini al-Attas .(1978)merumuskan bahawa "Saeculum" lebih merujuk kepada konteks terkini dan semasa. Dari sudut definisi yang dikemukakan oleh al-Attas`jelas memperlihatkan bagaimana pengertiaan saeculum yang menjadi kata dasar kepada perkataan atau istilah sekularisma ternyata membataskan skop hanya kepada perkara-perkara atau kegiatan-kegiatan yang bersifat keduniaan.
Pendek kata Sekular bermaksud memisahkan agama dari kehidupan. Dalam konteks perlaksanaan pendidikan saat ini sekular ditakrifkan sebagai memisahkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu kehidupan seperti sains, sejarah, bahasa dan matematik. Penulis melihat isu ini baik di Malaysia ataupun Indonesia sendiri, biarpun dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan disebutkan bahawa matlamat akhir sistem pendidikan ialah melahirkan insan yang seimbang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, namun jika kita lihat kepada perlaksanaannya, ia adalah lebih mirip kepada cara sekular. Pendidikan agama Islam di Malaysia terpisah daripada ilmu-ilmu lain. Di peringkat sekolah, mata pelajaran Pendidikan Islam diletakkan sebagai salah satu daripada mata-mata pelajaran lain seperti sains, matematik, bahasa, geografi, sejarah dan lain-lain. Dan pada mata pelajaran Pendidikan Islam yang satu itulah terbahagi pula kepada subjek-subjek agama seperti akidah, syariah, akhlak, Al-Quran, Al-Hadis, Jawi dan Bahasa Arab.
Sukatan mata pelajaran sains contohnya menggunakan frasa ‘alam semula jadi’ bagi merujuk kepada alam semesta ciptaan Allah, ini jelas mengambil ideologi barat dan mengesampingkan pemikiran akidah Islam iaitu Allah yang menciptakan alam ini. Mata pelajaran sejarah juga kurang dikaitkan dengan agama sebaliknya mengenangkan nostalgia sejarah-sejarah yang lepas dan menghafal tarikh-tarikh serta nama tokoh daripada mendidik pelajar mengambil iktibar daripada sejarah. Tidak dinafikan adanya guru-guru yang mengambil inisiatif sendiri untuk menekankan aspek akidah dan agama Islam dalam pengajaran namun ianya adalah kes terpencil dan bukanlah melibatkan secara keseluruhannya.
5.2 Faktor Sosial
a) Ajaran-ajaran Sesat dan Menyeleweng
Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) atau Bidah atau kadangkala ditulis sebagai bid'aah, bid'aah (dari bahasa Arab بدعة yang secara harfiah bererti "memulai"), menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau doktrin teologi atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin Gereja Katolik atau Ortodoks, atau, dalam pengertian yang lebih luas, dengan doktrin gereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dll., yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa. (Wikipedia eksiklopedia bebas 2010)
Manakala Abdulfatah Haron Ibrahim (1993) mentakrifkan bahawa ajaran sesat adalah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan hakikat ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal jamaah.
Sejarah menunjukan di Malaysia sendiri terdapat beberapa aliran sesat yang telah berlansung dari beberapa tahun silam, walaupun sudah diharamkan pihak kerajaan namun perlu sebuah antisipasi yang kuat dari segi akidah oleh umat islam sendiri, diantara yang disenaraikan iaitu:
1. Ajaran Empat Sahabat (kota Baharu pada tahun 1974)
2. Ajaran Cerang Melilin (Terengganu pada tahun 1976)
3. Ajaran Husein Ali (Kuala Terengganu pada tahun 1976)
4. Ajaran Tok Ayah Selamat (Kota Bharu pada tahun 1989)
5. Ajaran Al-Argam (seluruh negeri 1988)
6. Ajaran Anti Hadis ( Wilayah Persekutuan 1992)
Kor Agama Angkatan Tentera Kementrian Pertahanan Malaysia (KPM1995)
Oleh itu untuk membasmi serta menghadapi cabaran-cabaran aliran sesat yang selalu menggerogoti umat Islam dari semasa kesemasa, umat Islam haruslah bertangungjawab serta mengkaji ajaran atau sesuatu amalan itu dengan teliti dan terperinci agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus, tentu hal terbaik yang perlu dilakukan adalah penanaman pelajaran akidah terhadap anak semenjak dini, supaya dengan ini keimanan serta keyakinan umat Islam terhadap kebesaran Allah tetap terjaga.
5.3 Faktor Globalisasi
a) Budaya Hedonisme serta Pengaruh Media Massa
Menurut Kamus Dewan (1994) Hedonisme menurut ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Manakala Sudarsono dalam Mohd Ghazali Mhmd Nor (2007) dalam bukunya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja pula mengatakan Hedonisme sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat. Dalam Erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup.

Perbincangan mengenai akidah akan turut melibatkan persoalan Iman.Konsep Keimanan adalah mengenai individu yang mempunyai akidah yang benar dan mempunyai tiga elemen penting merangkumi pegangan kuat berasaskan keyakinan, wujudnya unsure ketundukan yang tulus dalam sanubari manusia terhadap apa yang diimaninya dan yang terakhir adanya unsur cetusan atau ransangan dalaman dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di alam kenyataan dengan berusaha untuk menyelaraskan seluruh aktiviti hidup hariannya berasaskan nilai-nilai keimanan tersebut. Ini kerana individu tersebut tidak boleh bersabar melihat segala aktiviti hidup dilangsungkan berasaskan bentuk dan kaedah yang bertentangan dengan asas-asas keimanan yang terpendam jauh dan kental dalam hati sanubarinya. Mohd Fauzi bin Hamat (2002)

Merujuk kepada defenisi diatas, jelas sekali budaya hedonisme amat bertentangan dengan akidah umat Islam. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan Aqidah Islam meletakkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai paksi pemikiran. Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran yang cuba menganggu umat Islam. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal, ia mampu merosakkan aqidah umat Islam. Sedangkan Aqidah berfungsi sebagai tonggak seluruh perancangan hidup manusia khususnya yang menyentuh aspek perancangan ummah.
6.0 Kesimpulan
Penekanan terhadap Pendidikan Akidah sememangnya telah jelas dan berpatutan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun yang menjadi cabaran ialah bagaimana untuk melaksanakannya dengan berkesan bagi mendidik pelajar mempunyai akidah yang teguh dan mantap. Justeru itu, adalah diharapkan Pendidikan Akidah akan menjadi teras kepada Sistem Pendidikan Negara bermula dari peringkat pra persekolahan hinggalah Institut Pengajian Tinggi kerana kepentingannya terhadap pembentukan iman dan pembinaan sahsiah Muslim. Ini kerana umat Islam tidak boleh mengambil mana-mana ideologi lain bagi mendidik generasi mereka kerana ideologi lain tidak membawa manusia mengenal dan beriman kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya:
Maksudnya : Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima dan pada hari kiamat dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. (Surah Ali Imran, 3 :85)


Rujukan

http://www.quranexplorer.com/quran/

Ab. Halim Tamuri & Nik Mohd Rahimi Nik Yussoff. 2010. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. University Kebangsaan Malaysia. Bangi

Abdul Latif Bin Muda dan Rosmawati bt, Ali @ Mat Zin. 1998. Pengantar Ilmu Tauhid. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.

Abul Salam Muhamad Shukri, 2003. Panduan Mengajar Akidah Kepada Kanak-kanak. Pahang : PTS Publication.

Abuddin Nata, 2001. Metodologi Studi Islam. Indonesia : PT Raja Grafinda Persada.

Abdulfatah Haron Ibrahim. Ajaran sesat. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur, 1993
Ajaran sesat. Satu Ancaman Terhadap Keselamatan Negara. Kor Agama Angkatan Tentera, Kementrian Pertahan Malaysia. Kuala Lumpur. 1995

Hassan, 2007. Islam Hadhari: Menangani Gelombang Globalisasi. Perak. Universiti Pendidikan Sulatan Idris.

http://www.gemaislam.net/artikel/Tauhid_Asas_Dalam_Pendidikan_Islam.pdf

http://www.gemaislam.net/artikel/ Konsep_Tadib_dalam_Pendidikan.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1994). Kamus Dewan Edisi ketiga, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd Ghazali Md Nor. (2007). Israiliyyat Moden: Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya

Mohd Fauzi bin Hamat. (2002). Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya

M. Yatimin Abdullah. 2006. Studi Islam Kontemporer. Indonesia : Penerbit AMZAH. Muhd Yusuf

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2006. Masyarakat Islam Hadhari. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2005. Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Najib Al Attas Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi.Kuala Lumpur: Penerbit Univesiti Malaya)

Rabu, 02 Desember 2009

Prfofesionalime Guru Dalam pengajaran & Pembelajaran

SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN ISLAM
GGGC 6423

Tajuk :
Profesionalisme Guru Dalam P&P


Pensyarah
Dr. Mohd Aderi Che Noh


Disediakan oleh :
Engkizar Bin Martias (P 51186)


Fakulti Pendidikan
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA


1.0 Pengenalan
As teachers we must believe in change, we must know it is possible, or we wouldn’t be teaching because education is a constant process of change. Every single time you “teach” something to someone, it is ingested, something is done with it, and new human being emerges. Leo Buscaglia dalam Boon Pong Ying (2009)

Ungkapan di atas menggambarkan betapa pentingnya peranan guru sebagai penyampai ilmu dan kemahiran kepada pelajar-pelajar dan mencorak mereka. Guru boleh diibaratkan sebagai lilin yang menyinarkan hidup pelajar. Namun, sebagai guru, kita harus peka terhadap perubahan yang berlaku dalam pendidikan. Guru sebagaimana ditakrif oleh Iman Al-Ghazali sebagai seseorang yang menyampaikan sesuatu yang baik, positif, kreatif atau membina kepada seseorang yang berkemampuan tanpa mengira peringkat umur walau terpaksa melalui dengan pelbagai cara dan kaedah sekali pun tanpa mengharapkan sebarang ganjaran (Hamid Fahmy Zarkasyi 1990)


Guru merupakan pemangkin wadah perjuangan untuk pelajar membina daya pemikiran yang analitikal, kritis dan kreatif bagi membentuk individu-individu yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh yang demikian, guru itu sendiri harus menguasai kemahiran dan pengetahuan yang terkini untuk menjalankan tugas mereka. Justeru, guru harus meningkatkan profesionalisme diri masing-masing. Profesionalisme diri merupakan hasil daripada suatu proses pemikiran profesional dan tindakan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Ia suatu proses di mana guru menyemak semula, membaharui dan melanjutkan komitmen mereka sebagai agen perubahan terhadap tujuan pengajaran; mereka menguasai dan memperkembangkan secara kritikal pengetahuan, kemahiran serta kecerdasan pelbagai yang diperlukan dalam pengajaran (Day,1999).
Guru adalah penggerak dalam sistem pendidikan di negara kita. Tanpa bantuan guru segala perancangan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia akan terbengkalai begitu saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sufean Hussin (2005 dalam Mohammed Sani 2007) guru merupakan pelaksana kurikulum dan menjadi teras dalam menentukan standard, mutu dan keberkesanan sistem pendidikan. Dengan kata lain, guru memainkan peranan utama untuk menyalurkan ilmu dan kemahiran mereka dalam pendidikan formal yang mana guru bertanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat (Mohammed Sani 2007).

Sebagaimana yang diketahui, peranan guru masa kini semakin mencabar. Maka guru perlu sentiasa menjunjung etika perguruan dan menjadi model akhlak yang baik kepada anak didiknya. Menurut Jamiah et al.(2007),dalam konteks pendidikan bersepadu, guru harus mempunyai daya jihad yang mantap untuk menangani cabaran di dalam organisasi sekolah khususnya. Guru yang boleh digelar sebagai muaalim yang berkepakaran dalam bidangnya, mudarris yang gigih mengajar, mu’adib yang mengamalkan adab dan nilai murni, murrabi yang sentiasa menyeru kepada kehidupan bertuhan, murshid yang menampakkan daya kepimpinan yang menyeluruh dan sebagai seorang yang sentiasa menunjukkan teladan yang baik dari segi tingkah laku dan perbuatan (khudwah hasanah).

Dari beberapa pendapat dan definisi di tas tegasnya dapat disimpulkan bahawa guru merupakan tonggak asas dalam menjalankan sebuah pendidikan, mereka bukan hanya sekedar alat pendidikan akan tetapi juga sebagai pemangkin murid dalam merubah tingkah laku serta pemberi keahlian bagi murid dalam mempersiapkan kehidupannya. Semua kualiti ini perlu ada di kalangan pendukung utama dalam organisasi sekolah iaitu para guru sendiri. kualiti ini amat penting untuk membantu dalam membina daya pemikiran yang analitik, kritikal dan kreatif bagi membentuk pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka selaras dengan hala tuju sistem pendidikan.

Oleh itu, untuk mencapai hasrat ini maka guru perlu kompeten dengan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka sepertimana kata Sufean Hussin (1996), ” Guru pada ketika yang sama adalah pelajar. Ia perlu sentiasa belajar untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya bagi menjadi pendidik yang profesional, cekap, berkesan dan humanistik”.

2.0 Konsep P&P
Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. pembinaan potensi insan dalam semua aspek-rohani, kognitif, afektif dan fizikal dalam bentuk yang menyeluruh dan bersepadu. Berdasarkan Perspektif Persepadu Sejagat, matlamat asas pendidikan baik di peringkat sekolah rendah atau di peringkat sekolah rnenengah adalah untuk memanusiakan manusia dan pemperadabkan manusia (Nik Azis Nik Pa, 1997).

Maka, apakah yang perlu dilakukan dalam membuat perancangan tersebut? Terdapat pelbagai faktor yang perlu diambilkira, namun pada pandangan penulis, perkara utama dan paling asas dalam proses ini ialah perancangan itu perlu diasaskan pada konsep pengajaran dan pembelajaran yang mantap serta seiring dengan cita-cita negara. Pembinaan sebuah reka bentuk pengajaran pun berasaskan pada konsep pembelajaran tertentu. Ini kerana konsep yang kukuh akan menjadi landasan kepada sebarang tindakan yang diambil. Manakala konsep yang kabur akan membuahkan tindakan yang tidak keruan.

Terdapat banyak definisi mengenai metod P&P. Gage dan Berliner (1991) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses yang membawa kepada perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman. Ini termasuk perubahan penguasaan maklumat, fakta, konsep, prinsip, sikap, amalan, kemahiran berfikir, kemahiran melakukan kerja, perubahan tabiat, dan tingkah laku. Bagi Hamachek (1995) pembelajaran adalah proses yang melibatkan perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Dengan kata yang lain, pembelajaranbukan sahaja dirujuk sebagai hasi lyang diperhatikan tetapi juga kepada sikap, perasaan, dan proses intelektual yang jelas.

Hill (1971) mengatakan ahli-ahli psikologi telah membahagikan pembelajaran kepada dua bentuk iaitu: 1) Penjelasan (declarative); dan 2) Pengkaedahan (procedural). Pembelajaran-penjelasan melibatkan penghafalan dan penyimpanan maklumat sementara pembelajaran-pengkaedahan melibatkan proses penyusunan semula dan membentuk satu pola berkaitan dengan sesuatu aktiviti. Bagi Nicholls (2002) pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan dalam perlakuan pelajar hasil daripada penglibatannya dalam suatu pengalaman pendidikan.

Daripada pelbagai definisi di atas menunjukkan bahawa secara umunmya, pembelajaran adalah berhubung dengan bagaimana kita melihat dan memahami dunia, mengenai atau bagaimana kita making meaning (membuat membuat maksud, makna, pengertian) (Marton & Booth, 1997 dlm, Fry, Ketteridge, & Marshall, 2003). Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pengajaran & pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.
Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.
Perlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, aktiviti-aktiviti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan secara jelas. Aktiviti harus boleh mempengaruhi intelek, emosi dan minat pelajar secara berkesan. Dalam merancang persedia mengajar, aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik. Ia perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan objektif pengajaran. Lazimnya aktiviti yang dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu memberi sepanuh pengaruh terhadap perhatian, berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek, ingatan, emosi, minat dan kecenderungan serta mampu membantu guru untuk menjelaskan pengajarannya.
Proses pembelajaran melalui proses pemerhatian dan pemodelan Bandura (1986) mengenal pasti empat unsure utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan, iaitu pemerhatian (attention), mengingati (retention), re,produksi (reproduction), dan penangguhan (re inforcement) motivasi (motivion). Implikasi daripada kaedah ini keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dapat dicapai melalui beberapa cara yang berikut: • Penyampaian harus cekap dan menarik • Demonstasi guru hendaklah jelas, menarik, mudah dan tepat • Hasilan guru atau contoh-contoh seperti ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi
Apabila guru menggunakan kaedah ini untuk proses pengajaran dan pembelajaran secara tidak lansung akan meningkatkan kemahiran pelajar dalam pangajaran dan pembelajaran. Dalam suasana pengajaran dan pembelajaran, kemahiran-kemahiran bermaksud seseorang itu terlatih dan mempunyai pengalaman yang tinggi serta mendalam. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran kebolehan menguasai kemahiran tertentu harus ditegaskan oleh guru, terutama kemahiran asas seperti menyelesaikan masalah, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran mendengar, bertutur, kemahiran membaca dan menulis dan sebagainya. Apabila pelajar menguasai kemahiran asas ini akan dapat membantu pelajar tersebut menguasai bidang-bidang ilmu yang lain dengan lebih mudah. Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Teori_pembelajaran_dan_pengajaran

3.0 KONSEP STANDARD KOMPETENSI GURU

Menutut Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapannya sempena Hari Pekerja (2002), setiap pekerja hendaklah memiliki kemahiran, kebolehan, kecenderungan untuk berdaya saing serta keperibadian yang luhur dan bersedia menghadapi persekitaran kerja dunia tanpa sempadan yang semakin mencabar (Rohana & Mohd Tahir & Mariani 2005). Ini juga berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmoni secara intelek, rohani, emosi dan jasmani berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berpengetahuan dan cekap, yang mempunyai nilai-nilai diri tinggi, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Menurut Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein, Standard Kompetensi Guru merupakan satu penanda aras kepada standard latihan keguruan bagi melihat pencapaian dalam bidang latihan dan pendidikan guru (Sadatul 2007). Mohammed Sani (2007) menyatakan pula standard kompetensi guru merupakan satu set kriteria dari kompetensi minimum yang ditunjukkan dalam pelaksanaan kerja guru. (Mohammed Sani 2007).

Menurut Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, KPM (2003), kompetensi guru dapat dibahagikan kepada:

1. Kompetensi Umum (Generic Competencies) - Meliputi perkara-perkara yang perlu dimiliki oleh semua lapisan pegawai awam seperti pengetahuan, kemahiran, ciri-ciri peribadi, kepimpinan dan komunikasi dalam perkhidmatannya
2. Kompetensi Khusus (Functional Competencies) - Kompetensi seperti pengetahuan, kemahiran, dan ciri-ciri peribadi yang berkaitan tugas jawatan dalam perkhidmatan pegawai.

4.0 STRATEGI KE ARAH PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

Globalisasi dan perubahan dalam dasar pendidikan Malaysia yang menuju ke arah kemajuan sosio ekonomi pula membuktikan guru perlu meningkatkan profesionalisme diri untuk mampu bersaing seiring dengan ledakan maklumat terkini. Antara strategi yang boleh meningkatkan profesinalisme guru adalah: melibatkan diri dalam latihan dalaman, kursus pendek kelolaan maktab, sistem pementoran, amalan refleksi melalui penulisan reflektif/jurnal dan fortopolio pengajaran, penyelidikan tindakan, latihan profesionalisme secara berterrusan, perkembangan profesional ”one-line” dan aktifitas Pusat Kegiatan Guru (Boon Pon Ying 2008)

4.1 Peningkatan Profesionalisme Melalui Latihan Dalam Perkhidmatan

Dalam era teknologi moden, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran pengkhususan, inovasi dalam pedagogi menuntut agar guru-guru dilatih semula semasa dalam perkhidmatan. Ia sememangnya dapat mempertingkat dan memperkukuh profesionalisme diri selain mengembangkan potensi insan ke tahap yang diingini. Sebagai guru, kita mampu memperkukuh kapasiti untuk memperbaiki pembelajaran pelajar dengan melanjutkan pengetahuan profesional kita dalam menguasai dan mengembangkan kemahiran-kemahiran serta memperjelas nilai-nilai profesional kita.

Guru yang berpandangan progresif mampu memperkaya diri dengan pengetahuan, kemahiran dan trenda-trenda pengajaran-pembelajaran baru melalui Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). Berkaitan dengan ini, guru yang telah menghadiri kursus seharusnya menjalankan latihan dalaman untuk sekolah masing-masing agar semua guru dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Sebaran input-input yang baru seperti pembelajaran bestari, pengajaran Matematik dan Sains, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya diberi kepada guru akan meningkatkan kualiti pengajaran guru dari segi inovasi dalam pengajaran.

4.2 Amalan Refleksi Dan Penulisan Reflektif Ke Arah PeningkatanProfesionalisme Guru

Amalan refleksi dapat memperkaya diri dan merangsang amalan professional. Ia bertindak sebagai forum untuk membuat keputusan yang mengakibatkan tindakan tentang konteks pengajaran. Refleksi yang dikemukakan oleh Dewey (1933) menjadi batu asas dalam mengkaji proses kognitif guru semasa membuat keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan refleksi memerlukan perkembangan sikap dan kebolehan seperti keterbukaan, kerelaan untuk menerima tanggungjawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan.

Refleksi memberi peluang guru menganalisis diri serta menyedari tentang kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, guru dapat membuat pengubahsuaian serta membaiki proses pembelajaran mereka dengan efektif. Antara strategi yang boleh dilakukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka ialah penulisan jurnal/reflektif. Ia sebagai jentera untuk mereflek secara sistematik dan merangsangkan pemikiran reflektif. Kajian menunjukkan aktiviti ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk mendorong guru mengamalkan penyiasatan reflektif dan penilaian kendiri terhadap isu-isu pengajaran dan pembelajaran (Bolin, 1988; Richert, 1990; Zeichner & Liston, 1987).

Dalam penulisan reflektif, Schon (1983, 1987) membezakan proses pemikiran kepada refleksi semasa tindakan di mana seseorang melihat semula dan memikirkan permasalahan yang wujud untuk memahami situasi manakala refleksi ke atas tindakan di mana guru merenung kembali proses pemikirannya dan menganalisis situasi sebelum merancang tindakan susulan. Kedua-dua refleksi semasa tindakan dan refleksi ke atas tindakan dapat membantu guru berkembang diri dalam bidang profesionalnya. Penulisan reflektif menggambarkan secara keseluruhan satu pola pemikiran yang beralih dari refleksi teknikal ke tahap refleksi kritikal.

Penulisan reflektif merupakan satu cara meninjau teori-teori pengajaran dan perkembangan professional. Pemikiran baru akan dirangsangkan dan melalui perbincangan dengan rakan sekerja, teori-teori dan persoalan-persoalan dipertikai dan diperkembangkan. Refleksi menyediakan satu asas yang kaya dan komprehensif mengenai pengajaran dan pembelajaran. Ia bukan sahaja membolehkan seseorang guru memperoleh pengertian mengenai tugasnya tetapi ia memberi pelbagai perspektif terhadap pengajaran yang boleh dicontohi atau dipelajari oleh guru-guru lain (Boon, 2002). Dalam pada itu, refleksi mempunyai nilai-nilai peribadi yang membawa kepada kepuasan intrinsik apabila guru dapat menganalisis sesuatu situasi atau pengalaman dengan sebaik mungkin dan membentuk satu pandangan secara logik.

4.3.Portfolio Pengajaran Trenda Mengenai Pengajaran Dan Refleksi

Berkait rapat dengan penulisan reflektif ialah pembentukan portfolio pengajaran sebagai cara guru meningkatkan profesionalisme diri. Portfolio pengajaran yang mengandungi koleksi bahan-bahan seperti artifek dan penulisan reflektif dapat memperkukuhkan perkembangan diri guru. Ia menggambarkan kemahirankemahiran, pengetahuan dan falsafah pengajaran peribadi seseorang itu. Portfolio pengajaran memberi impak yang besar dan membawa manfaat serta meningkatkan kualiti pengajaran guru dalam profesionnya. Ini kerana proses perkembangan portfolio secara berterusan memberi peluang guru membuat refleksi tentang perkembangan dan perubahan pelajarnya sepanjang masa.

Apabila seseorang guru meneliti amalan pengajaran sendiri, sudah tentu amalan penelitian pengajaran sendiri meletus penilaian kendiri terhadap tanggungjawabnya. Contoh-contoh amalan baik dalam portfolio boleh dikaji dan diguna atau diadaptasikan dalam bilik darjah. Menurut Shulman (1987), melalui portfolio pengajaran, guru akan menjadi lebih reflektif tentang apa yang mereka lakukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia membantu guru mendokumentasi dan menerangkan tindakan mereka; membuktikan pengetahuan professional mereka dan membuat refleksi tentang apa, bagaimana dan mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan (Loughran & Corrigan, 1995; Seldin, 1997).

Dengan mengimbas balik pengalaman-pengalaman lepas dalam portfolio, ia menggalakkan mereka mengenal pasti halangan-halangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan memikirkan penyelesaian. Guru boleh mengubahsuai atau mengubah teknik pengajaran untuk mencapai matlamat. Portfolio pengajaran dan refleksi membantu perkembangan pemahaman masalah yang dihadapi kerana proses refleksi memandu arah untuk meneroka idea-idea dari sumbersumber lain. Pada hakikatnya, portfolio pengajaran digunakan sebagai satu cara dokumentasi professional dan refleksi peribadi (Seldin, 1997). Proses membina portfolio merangsang guru untuk memikirkan semula aktiviti pengajaran, keberkesanan strategi-strategi pengajaran dan merancang pendekatan baru atau teknik-teknik untuk masa akan datang. Maka, portfolio pengajaran dapat membekalkan satu pangkalan data pengetahuan professional dan perkembangan diri yang bermakna dan komprehensif di kalangan warga guru. Khazanah harian ini bernilai “berlian” jika digilap tetapi bagai kaca jika disalut debu atau terbiar sahaja.
Portfolio pengajaran menjadi tempat di mana pemikiran reflektif berlaku untuk menghalusi pengajaran sendiri. Seseorang guru boleh merekod kaedah mengetahui, mengumpul maklumat baru, memikirkan sama ada idea itu boleh diaplikasi atau tidak, mengambilkira sama ada idea baru sesuai atau tidak, dan menentukan apa yang perlu disimpan dan apa pula yang harus dihapus kira. Proses ini akan membentuk seorang guru itu mengamal tabiat serta sikap berfikir dan berikhtiar dalam melaksanakan tugasnya.

4.4 Penyelidikan Tindakan Amalan Profesionalisme Yang Efektif


Satu lagi strategi guru mampu meningkatkan profesionalisme diri ialah menjalankan penyelidikan tindakan tentang semua aspek yang berkaitan dengan pengajaran. Idea-idea baru tentang kaedah-kaedah mengajar dalam pengajaran perlu diterokai. Budaya penyelidikan, penulisan dan pembacaan wajib dipupuk di kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara professional.

Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yang memerlukan suatu kesedaran tinggi tentang “what’s going on”, “why things are happening that way” dan “how are we going to resolve the problem”. Kesedaran tentang keputusan pedagogi dan tindakan hanya boleh dibentuk dengan penilaian kritikal melalui dialog reflektif, dokumentasi dan tindakan. Penyelidikan tindakan menyediakan cara untuk membolehkan proses tersebut berlaku. Untuk meningkatkan profesionalisme diri, guru wajar menjadikan profesion keguruan a research-based profesion iaitu profesion yang berasaskan kajian dan amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik dan bukan pendapat.

4.5 Amalan Konsep “Belajar Seumur Hidup”

Dalam perkembangan diri, guru harus mengamalkan konsep “belajar seumur hidup”. Amalan membaca, menulis dan melakukan penyelidikan tindakan memperluaskan pengalaman, pengetahuan dan pandangan guru terhadap bidang. Ia menajamkan kecekapan serta keyakinannya dan ia akan menjadi kreatif, reflektif dan berinovasi dalam amalan pengajaran .

Guru mampu memperbaiki diri sebagai pelajar dalam paradigma belajar seumur hidup. Mereka perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam era globalisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini, dan sebagai guru, kita harus mempertajam kemahiran mengajar melalui ICT, meneroka dan menukar maklumat dengan guru-guru lain yang lebih berpengalaman. Satu langkah yang bijak untuk meningkatkan profesionalisme diri ialah membuat jaringan/networking dengan guru-guru di negara lain sebagai mencerminkan imej pengantarabangsaan serta berpeluang untuk berkongsi ilmu, dan kemahiran dengan mereka. Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru Bahasa Inggeris memperkembangkan profesionalisme diri melalui internet adalah menggalakkan. Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center) yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang guru dalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi, Muhammad Kamarul Kabilan & Azmi Abdul Latiff, 2002).

4.6 Sistem Pementoran Sebagai Cara Peningkatan Diri


Satu pendekatan untuk mempertingkat tahap professional diri guru ialah sistem pementoran di sekolah-sekolah. Guru boleh mengadakan perbincangan intelektual dengan guru yang lebih berpengalaman mengenai pengetahuan baru, teknik-teknik baru dan bimbingan dalam penilaian seperti pembinaan item soalan. Melalui sistem pementoran ini, setiap guru akan mempunyai seorang atau beberapa orang mentor di tempat bertugas bagi memberi nasihat, dan bimbingan berterusan agar dapat meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Mengikut Anderson (1987), pementoran merujuk kepada :

…a nurturing process in which a more skilled or more experienced person, serving as a role model, teaches, sponsors, encourages, counsels and befriends a less skilled or less experienced person for the purpose of promoting the latter’s professional and/or personal development. Berdasarkan definisi di atas, ia membawa implikasi bahawa berlakunya proses perkembangan di mana orang yang mengasuh mampu untuk mengenal pasti kebolehan, pengalaman dan kematangan psikologikal seseorang yang sedang diasuh dan boleh memberi aktiviti-aktiviti yang akan membawa kepada peningkatan profesionalismenya.

4.7 Diskusi di Pusat Kegiatan Guru


Akhir sekali, guru boleh meningkatkan profesionalisme diri dengan mengadakan perjumpaan dengan guru-guru lain di Pusat Kegiatan Guru (PKG) untuk membincangkan dan membuat refleksi sesama mereka pengalaman mengajar topik-topik tertentu di samping mendapat input-input baru daripada fasilitator yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Guru-guru dapat menilai diri sendiri tentang pengajaran, memperoleh maklumbalas daripada rakan-rakan, membaca penulisan reflektif rakan-rakan dan berkongsi maklumat tentang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran. Apabila mereka mereflek dan membincang sesama rakan tentang pengalaman pengajaran, mereka akan menjadi “more thoughtful teachers”. Dengan cara ini, guru akan dapat menambahkan ilmu, ketrampilan dan berkongsi pengalaman bagaimana hendak memilih strategi terbaik untuk menyelesai masalah pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran seperti yang dinyatakan oleh Fullan dan Hargreaves (1993) bahawa guru perlukan interactive professionalism.

5.0 KESIMPULAN

Kualiti guru adalah asas kecemerlangan pelajar dan sekolah. Kewibawaan guru merupakan tunggak kepada profesionalisme guru. Guru sentiasa perlu membuat refleksi mendalam tentang diri sendiri dan amalan pengajaran – pembelajaran. Usaha guru untuk meningkatkan profesionalisme diri dari segi keilmuan, ketrampilan dan kemahiran serta pembentukan sahsiah yang berakhlak mulia. Dengan ini, guru dapat bergerak seiring dengan arus perubahan dalam era teknologi dan globalisasi.By. ENGKIZAR SIQ, SPdI. University Kebangsaan malaysiaRUJUKAN
Ahmad Mohd. Salleh. 1997. Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Ab. Halim Tamuri & kamarul Azmi Jasmi. 2007. Pendidikan Islam Kaedah pengajaran & Pembelajaran : penerbit Univertisi teknologi Malaysia.

Al-Bukhari. 1994. Shahih Al-Bukhari. Jilid 1-5. Beirut: Dar alFikr. Tahqiq: Syekh Abd. Aziz Abdullah.

Al-Nawawi, Imam. 2000. Mafhum: Riyadhus Shalihin. Kuala Lumpur: Bagian hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Al-Munziri, Imam Al-Hafiz Abd Al-Azim b. Abd Al-Qawi. 1990. Al-Targhib wa al Tarhib min al-Hadis al-Syarif. Beirut Dar Martabah al-Hayah, Jilid 1-2.

Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1991). Educational psychology (5th ed.). Boston, MA: Houghton.

Hamachek, D. (1995). Psychology in teaching, learning & growth (5th ed.). Boston, MA: Allyn.

Ibnu-Mandhur, Jamal Al-Din Muhammad Ibn Mukram. 1990. Lisan al-‘Arab. Jil. 1-15. Beirut: Dar Sadir

Kamarul Azmi b. Jasmi. 2002. Paradigma Imam Al-Nawawi Dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks Terhadap kitab Riyad Al-Sholihin. Universiti Malaya.


Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib. 1981. Usul al-Hadth ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu. Damsyiq: Dar al-Fikr

Rabu, 25 November 2009

Makna Kegagalan

Makna Kegagalan

Kegagalan bukan berarti anda gagal.
Tetapi anda belum sukses.
Kegagalan bukan berarti anda tidak mencapai apa-apa.
Tetapi anda sudah mempelajari sesuatu.
Kegagalan bukan berarti anda tidak akan sukses.
Tetapi dibutuhkan kesabaran.
Kegagalan bukan berarti anda sudah berakhir.
Tetapi anda masih memiliki peluang untuk memulainya kembali,
dan berusaha mencari sesuatu yang baru.
Kegagalan bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan anda.
Tetapi Dia mempunyai rencana yang lebih baik.
Jadi benar, bahwa kegagalan tidak akan pernah berakhir!

Selasa, 10 November 2009

pendidikan AlQuran

pendidikan merupakan perkara penting dalam kehidupan seseorang, dapat dikatakan perjalanan hidup seseorang akan sangat dipengaruhi oleh perjalanan pengalaman dan pendidikan yang ia terima baik secara formal, informal maupun secara non formal, dala Islam pendidikan merupakan suruhan yang wajib bagi setiap individu muslim baik laki2 maupun perempuan.. jika ditinjau dalam konteks pendidikan islam , pendidikan yang harus diberikan yang pertama terhadap seseorang adalah pendidikan Al-Quran, karena disinilah sumber ilmu pengetahuan serta tuntunan kehidupannya selama menajalani hiduup sendiri.Menurut Tajul Ariffin (1984) Falsafah Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu , kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk kecekapan, kemahiran dan keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.
Dari beberapa pendapat di atas tegasnya dapat penulis ambil kesimpulan bahawasanya, Falsafah Pendidikan Islam merupakan suatu konsep yang berterusan tentang memupuk serta meningkatkan kesedaran diri manusia mengenai Tuhan, manusia dan alam yang dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah agar dapat mewujudkan keseimbangan antara pizikal, intelek dan rohani sehingga ketahap kecermerlangan.Muhammad Athiah Al- Abrasyi mengatakan. Pendidikan sebagai proses mempersiapkan seseorang supaya dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cinta kepada tanah airnya, kuat jasmaninya, sempuna budi pekertinya, sistematik pemikirannya, halus perasaannya, cekap dalam karyanya, bekerjasama dengan orang lain, indah ungkapannya dalam tulisannya dan lisannya serta tangannya melakukan pekerjaan yang baik (Tajul Arifin 1993)
Miqdad Yalchin (1977), mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai proses melaksanakan falsafah Pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan kepribadian yang digariskan oleh falsafah Islam, supaya sahsiah Islamiyah dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku. dan sikap seseorang muslim, walau bila dan dimana sahaja dia berada.
Dari beberapa pandangan dan pendapat di atas dapat penulis rumuskan bahwasanya, tujuan dari falsafah pendidikan Islam selari dengan konsep pendidikan Islam iaitu. Memupuk dan meningkatkan kesedaran dalam diri manusia tentang fizikal dan metafizikal mengembangkan potensi manusia dari segi fizikal, intelek dan rohani yang berlandaskan alQuran dan Sunnah agar mencapai tahap kecemerlangan

Senin, 09 November 2009

Pentingnya Islamisasi Ilmu

PENTINGNYA GERAKAN ISLAMISASI ILMU DALAM MENGAHDAPI GLOBALISASI
By Engkizar. SIQ. SPd.I
1.0 PENGENALAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu saluran terpenting dalam membentuk identiti
masyarakat Muslim. Konsep pendidikan Islam dikatakan sebagai gabungan antara apa yang disebut sebagai "the revealed knowledge" dan "the acquired knowledge". Perlaksanaan konsep pendidikan ini dikatakan mampu untuk membentuk kesedaran masyarakat Islam mengenai peranan mereka di dunia dan akhirat. Malahan pendidikan Islam juga merupakan satu saluran untuk menjelaskan dan memindahkan nilai-nilai ummah dalam kehidupan masyarakat Islam.

Dalam suasana menghadapi kebangkitan globalisasi, pendidikan adalah satu proses menentukan jati diri ummah, ke arah mana yang hendak dibawa oleh sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan sekular sememangnya berjaya melahirkan golongan profesional dalam semua bidang dalam pembangunan negara kecuali dalam bidang syariah. Hal ini selari dengan pendapat Ghazali Basri (1991), fahaman dualisme yang wujud dalam sistem pendidikan di kebanyakan negara orang Islam menjadi penyebab dan sekaligus menjadi ciri utama kepada sistem pendidikan sekular.

Menurut Al-Attas. Akar permasalahan intelektual ummat Islam hari ini adalah kekeliruan mereka memahami sejumlah kata kunci seperti pandangan alam, agama, Allah s.w.t., ilmu pengetahuan, pendidikan, kebahagiaan, keadilan, kebijaksanaan, pembangunan. Oleh kerananya, menurut beliau, perpecahan dapat diselesaikan apabila terdapat kesatuan pemahaman di antara sarjana Muslim tentang idea dan konsep fundamental yang berkaitan dengan agama Islam dan peradaban ummat. Wan Mohd Nor Wan Daud (2005)
Pada dasarnya usaha pengislaman ilmu telah bermula sejak zaman Rasulullah s.a.w. dan para sahabat pada saat turunnya al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran telah membawa bahasa Arab ke arah penggunaan yang lebih menenangkan dan damai sehingga merubah watak, perangai dan tingkah laku orang Arab ketika itu. Al-Quran juga merubah pandangan hidup mereka tentang alam semesta dan kehidupan dunia. Pengislaman ilmu ini diteruskan oleh para sahabat, tabi’in dan ulama-ulama sehingga umat Islam mencapai kegemilangan dalam ilmu. Oleh itu, islamisasi dalam arti kata yang sebenarnya bukanlah perkara baru. Cuma dalam konteks “kerangka operasional” pengislaman ilmu-ilmu masa sekarang dicetuskan semula oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Al-Faruqi, Fazlur Rahman, Syed Hussein Nasr dan lain-lain. (Wan Mohd Nor Wan Daud 1998)
Persoalan mengenai pembinaan watak dan pemikiran umat Islam bukanlah sesuatu wacana pemikiran yang baru. Malah isu ini boleh dianggap sebagai perkara yang sifatnya berterusan di kalangan intelektual muslim baik di Malaysia mahupun di luar negara. Ini kerana pada dasarnya sifat masyarakat itu sendiri yang sentiasa berubah dan menginginkan pembaharuan selari dengan perkembangan semasa. Dalam keghairahan untuk membuat perubahan inilah masyarakat Islam sentiasa terdedah dengan pelbagai hambatan dan cabaran khususnya untuk mempertahankan identiti sebagai seorang muslim. Pelbagai pandangan dan gagasan telah dikemukakan oleh intelek muslim dalam usaha mempertahankan jati diri umat Islam diantaranya.

Pertama: Terdapat pandangan yang melihat bahawa untuk mengembalikan maruah umat Islam, maka proses melakukan pemurnian ilmu pengetahuan agar selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam diberi penekanan serius (al-Attas,1979: al-Faruqi). Kedua: kalangan intelektual Muslim yang memberi penekanan kepada aspek kekalutan pemikiran hingga mengakibatkan umat Islam merasa kurang yakin untuk menjadikan Islam sebagai asas pembinaan identiti diri (al-Attas, 1979; Abdul Hamid Abu Sulayman, 1993). Ketiga: adalah kalangan intelektual Muslim yang menganalisis kelemahan umat Islam adalah akibat kesan penjajahan dari pihak kolonial Barat (Abdullah al-Ahsan, 1992)

Analisis yang dilakukan oleh al-Attas dan al-Faruqi memang sangat penting ketika hari ini kenyatan yang kita lihat dan amati bahawa, terdapat pelbagai kekeliruan dan penyelewengan dalam memahami Islam seringkali berpunca daripada perbezaan dalam memahami konsep-konsep penting dalam Islam seperti: ilmu, agama, epistemologi menurut Islam. Dalam membincangkan isu krisis identiti umat Islam seperti yang diungkapkan oleh intelektual Muslim diatas, hanya satu bahagian sahaja yang akan menjadi fokus perbincangan dalam penulisan ini. Iaitu bagaimana pandangan islamisasi ilmu menurut al-Attas dan al-Faruqi.
2.0 PENGERTIAN ISLAMISASI ILMU
Islamisasi ilmu pengetahuan pertamakali dimunculkan kembali oleh Syed Hossein Nasr, pemikir muslim Amerika kelahiran Iran, tahun 60-an. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang mengancam dunia Islam, karena itulah beliau meletakkan asas untuk konsep sains Islam dalam aspek teori dan praktikal melalui karyanya Science and Civilization in Islam (1968) dan Islamic Science (1976). (Rosnani hasyim 2005) Nasr bahkan mengklaim bahwa ide-ide Islamisasi yang muncul kemudian merupakan kelanjutan dari ide yang pernah dilontarkannya.
Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Syed M. Naquib al-Attas sebagai proyek "Islamisasi" yang mulai diperkenalkannya pada Konferensi dunia mengenai Pendidikan Islam yang Pertama di Makkah pada tahun 1977. Al-Attas dianggap sebagai orang yang pertama kali mengupas dan menegaskan tentang perlunya Islamisasi pendidikan, Islamisasi sains, dan Islamisasi ilmu. Dalam pertemuan itu beliau menyampaikan makalah yang berjudul "Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education". Ide ini kemudian disempurnakan dalam bukunya, Islam and Secularism (1978) dan The concepts of Education in Islam A Framework for an Islamic Philosophy of Education (1980). Persidangan inilah yang kemudian dianggap sebagai pembangkit proses Islamisasi selanjutnya.
Menurut Kamus Dewan, Islamisasi membawa erti usaha atau proses menjadikan patuh kepada atau sejajar atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia juga merujuk kepada perihal mengislamkan (Kamus Dewan 1992). Sebagai tokoh penting dalam gagasan Islamisasi ilmu, al Attas melihat konsep Islamisasi Ilmu sebagai “ …pembebasan manusia, pertama daripada tradisi tahayul, mitos, animisme kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu pembebasan akal dan bahasa dari pengaruh sekularisme (Syed Muhammad Naquib Al Attas 1978). Menurutnya lagi Islamisasi merupakan proses dua hala, iaitu pembebasan diri (liberation) dan pengembalian diri (devolution) kepada kejadian asal, iaitu fitrah atau suci. Model terulung peribadi dan masyarakat Islam ialah rasulullah s.a.w serta masyarakat Islam zamannya, manakala langkah pertama Islamisasi ialah Islamisasi akal dan pemikiran iaitu melalui Islamisasi bahasa (Syed Muhammad Naquib al Attas (1978).
Manakala menurut pula al-Faruqi (1984) Islamisasi adalah usaha "untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita)."
Berdasarkan pendapat pemikir-pemikir gagasan ini, Islamisasi ilmu perlu berlaku dalam pelbagai konteks, antaranya Islamisasi insan dan akal pemikiran seperti yang dinyatakan oleh Al Attas, dan Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pandangan AL-Faruqi iaitu kita harus kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran kearah sebenar. Penulis berpendapat Islamisasi ilmu ialah merupakan satu proses untuk menjadikan Islam sebagai satu jalan dan cara untuk mengembalikan martabat insan itu sendiri serta untuk membangunkan diri dan masyarakat serta alam sekitar secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang selaras dengan kehendak Islam itu sendiri. Di samping itu juga, Islamisasi ilmu juga merupakan satu proses penghapusan unsur -unsur yang tidak sesuai dengan al Quran dan as Sunnah, seperti unsur-unsur paham dan ideology yang dating dari bagin barat.

Penulis bersetuju dengan pendapat kedua pakar diatas, walupun ada perbezaan diantara keduanya namun secara hakiki mempunyai tujuan yang kurang lebih sama. Iaitu Islamisasi ilmu ialah satu proses untuk membebaskan diri manusia daripada perkara sekuler sama ada dari segi pemikiran ataupun tindakan kepada sumber terulung iaitu al Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w yang fitrah (suci). Serta kembali menafsirkan ilmu itu sendiri sesuai dengan sifat sebenar.. Pendapat penulis ini selari dengan pendapat Taha J. al Alwani, Islamisasi ilmu adalah usaha untuk menyusun semula metodologi dan paradigma ilmu yang sedia ada supaya ia dicorakkan dan diatur oleh prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada wahyu Ilahi (Wan Liz Ozman Wan Omar 1996). Penulis melihat perbezaan diantara keduanya hanya pada pendefinisian bahasa, dikarenakan diantara mereka hidup pada generasi yang berbeda.
3.0 MENGENALSOSOK SYED MUHAMMAD NAQUIB Al-ATTAS
Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn Abdullah ibn Muhsin al Attas lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Salasilah keluarganya dapat dikesan sehingga seribu tahun lepas melalui salasilah Sayyid dalam keluarga Ba’lawi di Hadramaut dengan salasilah sampai kepada Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad s.a.w. Ibunda Syed Muhammad Naquib iaitu Syarifah Raquan al Aydarus, berasal dari Bogor, Jawa Barat dan merupakan keturunan Ningrat Sunda di Sukapura. Daripada pihak bapanya, nenda Syed Muhammad Naquib bernama Syed Abdullah ibn Muhsin ibn Muhammad al Attas merupakan seorang wali yang terkenal bukan sahaja di Indonesia, bahkan sehinggalah ke Arab Saudi. Neneknya, Ruqayah Hanum, adalah wanita Turki berdarah aristokrat berkahwin dengan Ungku Majid yang merupakan adik Sultan Abu Bakar Johor. Syed Muhammmad Naquib merupakan anak kedua daripada tiga orang adik beradik. Latar belakang keluarganya memberinya pengaruh yang besar dalam pendidikan awal beliau. Daripada keluarganya di Bogor, al Attas memperolehi pendidikan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, sedangkan daripada keluarganya di Johor, dia memperolehi pendidikan yang bermanafaat dalam mengembangkan dasar-dasar bahasa, sastera dan kebudayaan Melayu. Syed Muhammad Naquib banyak menghabiskan usia mudanya dengan membaca dan mendalami manuskrip-manuskrip sejarah, sastera dan agama serta buku-buku klasik Barat dalam bahasa Inggeris.

Setelah tamat sekolah menengah pada tahun 1951 beliau mendaftar di rejimen Melayu sebagai kadet dan menyambung di Eton Hall, Chester, Wales kemudian di Royal Military Academy, Sandhurst England (1952-1955). Selain mengikuti pendidikan ketenteraan, al Attas juga sering pergi ke negara Eropah lain terutama Sepanyol dan Afrika Utara untuk mengunjungi tempat-tempat yang terkenal dengan tradisi intelektual, seni dan gaya bangunan keislamannya. Setelah tamatnya latihan di Sandhurst, al Attas ditugaskan sebagai pegawai di rejimen tentera kerajaan Malaya. Namun minatnya dalam dunia ilmu pengetahuan mendorongnya untuk berhenti secara sukarela dan berkhidmat di Universiti Malaya pada tahun 1957-1959. Beliau banyak menulis buku antaranya Rangkaian Ruba’iyat dan bukunya yang kedua iaitu Some Aspects of Sufism as Understood and Practised Among the Malays melayakkannya mendapat biasiswa selama tiga tahun oleh pemerintah Kanada melalui Canada Council Fellowship. Al Attas mendapat ijazah Sarjana daripada Univesiti McGill, Montreal. Pada tahun 1965 beliau mendapat ijazah PHDnya di universiti London. Beliau menjadi Dekan Fakulti Pengajian Melayu di Universiti Malaya dari tahun 1968-1970. Pada tahun 1970 beliau bertugas sebagai salah seorang pengasas utama UKM, beliau berusaha menggantikan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di UKM dengan bahasa Melayu. Beliau juga ikut mengkonseptualisasikan dasar-dasar falsafah UKM dan mempelopori penubuhan Fakulti Sains dan Pengajian Islam. Al Attas telah menulis 26 buah buku dan monograf, lebih empat ratus artikel serta ceramah-ceramah ilmiah (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005).
4.0 MENGENALSOSOK ISMAIL RAJI Al-FARUQI
Nama sebenarnya ialah Ismail Ragi al Faruqi. Beliau berbangsa Arab dari keturunan Umar Al Khattab (Mohayuddin Yahya 1986) Beliau dilahirkan di Yaffa/Yaffna Palestin pada 1 Januari 1921 M. Berasal dari kalangan keluaarga terkenal . Beliau mendapat pendidikan awal di masjid dan melanjutkan pelajaran ke college des frères (st Joseph) dari tahun 1926 hingga 1936, iaitu kolej yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar (Qurayshi, M. Tariq 1987). Kepelbagaian sistem pendidikan ini memberinya peluang yang baik untuk mengalami budaya yang berbeza. Pendidikan awalnya yang cemerlang, keturunan yang baik-baik dan reputasinya sebagai seorang pemuda yang berkebolehan telah membawa Al Faruqi ke kancah politik di awal usia 24 tahun. Beliau telah dilantik menjadi gabenor Wilayah Galilee. Namun begitu belum sempat beliau memantapkan karier politiknya, al Faruqi terpaksa meninggalkan tanah airnya kerana tertubuhnya Israel.

Beliau berhijrah ke Amerika pada tahun 1948, al Faruqi terpaksa meninggalkan negaranya disebabkan penjajahan dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel. Keadaan ini menyebabkan beliau menjadi seorang pemuda yang insaf dengan kemusnahan yang berlaku ke atas tanah airnya, apatah lagi melihat bangsanya dibunuh dan hak asasi manusia dicabuli. Keadaan ini telah mempengaruhinya dan menjadikannya seorang yang bersifat kritis. Di Amerika, al Faruqi mendalami bidang Falsafah dan Perbandingan Agama. Beliau memperolehi ijazah Sarjana falsafah di universiti Havard. Al Faruqi kemudian menyambung ke peringkat doktor falsafah dalam bidang falsafah Barat di Unversiti Indiana.Beliau seterusnya mendalami bidang agama di universiti al Azhar kerana ia merasakan bidang falsafah tidak boleh menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Beliau banyak terlibat dalam aktiviti intelektual di banyak negara seperti Pakistan, Mesir, Libya, Afrika Selatan, Filipina Amerika dan juga Malaysia. Al Faruqi merupakan seorang pemikir Islam zaman moden yang terkenal (Ensiklopedia Indonesia 1992).
5.0 ANALISA PANDANGAN ISLAMISASI ILMU MENURUT Al-ATTAS DAN AL-FARUQI
Ketika mendengar istilah Islamisasi Ilmu pengetahuan, ada sebuah kesan bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam sehingga perlu untuk diislamkan kembali. untuk mengislamkannya maka diberikanlah kepada ilmu-ilmu tersebut dengan label "Islam" sehingga kemudian muncullah istilah-istilah ekonomi Islam, kimia Islam, fisika Islam dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang yang ceroboh menganggap Islamisasi sebagai suatu proses yang berkaitan dengan objek-objek eksternal, kemudiannya mengaitkannya dengan komputer, kereta api, mobil bahkan bom Islam.
Pada tingkat yang lebih tinggi lagi, ada yang terbelenggu oleh pandangan dualistis, memberikan perhatian yang sedikit sekali pada pengembangan yang telah dilakukan oleh para cendikiawan dan pemikir muslim, mereka lebih tertarik melakukan pengembangan institusi-institusi, seolah-olah institusi-institusi tersebut dapat didirikan dengan baik tanpa para cendikiawan dan pemikir yang mempunyai ide islamisasi ilmu itu sendiri di dalamnya.
Pandangan al-Attas tentang islamisasi dalam (Wan Mohd Nor Wan Daud 1998) adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) serta dari belengu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa…Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi.
Ini artinya dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari ikatan-ikatan serta segala sesuatu perkara yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, sesuai dengan fitrahnya. Jadi tegasnya dapat penulis simpulkan bahawa,. Islamisasi ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur-unsur dan konsep utama Islam dengan menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai asas epistemology ilmu dari yang sekecil-kecilnya.
Manakala menurut Menurut (al-Faruqi 1984) Islamisasi adalah usaha "untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita)."
Maka Secara umum dapat dimaknai bahawa, Islamisasi dalam pengertian al-Faruqi adalah sesuatu ilmu tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius, seerta untuk menuangkan kembali keseluruhan khazanah pengetahuan umat manusia menurut wawasan Islam, alam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa ada pemisahan di anta ilmu dunia dan akhirat.
Jika diamati serta dianalisa, walaupun cukup banyak persamaan yang terdapat di antara keduanya, dalam beberapa hal, secara prinsip, mereka berbeda. Untuk mensukseskan proyek Islamisasi, al-Attas sebenarnya lebih menekankan kepada subjek daripada ilmu, yaitu manusia, dengan melakukan pembersihan jiwa dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dalam proses Islamisasi ilmu tersebut dengan sendirinya akan terjadi transformasi pribadi serta memiliki akal dan rohani yang telah menjadi Islam secara kaffah.
Akan tetapi al-Faruqi lebih menekankan pada objek Islamisasi yaitu disiplin ilmu itu sendiri. Hal ini menurut analisa penulis mungkin saja menimbulkan masalah, khususnya ketika berusaha untuk merelevansikan Islam terhadap sains modern, karena bisa saja yang terjadi hanyalah proses labelisasi atau ayatisasi semata. Islam tidak tumbuh secara alami sejarah kegemilangannya dahulu, bahkan akan semakin terbelakang dengan hanya memakai yang telah semula jadi, bukan mencari sesuatu penemuan yang baru dalam ilmu pengetahuan itu sendiri.
Jika dianalisa dan dicermati maka dalam beberapa hal, antara al-Attas dengan al-Faruqi mempunyai kesamaan pandangan, seperti pada tataran: epistemologi mereka sepakat bahwa ilmu tidak bebas nilai (value free) tetapi terikat (value bound) dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Mereka juga sependapat bahwa ilmu mempunyai tujuan yang sama yang konsepsinya disandarkan pada prinsip metafisika, ontologi, epistemologi dan aksiologi dengan tauhid sebagai kuncinya. Mereka juga meyakini bahwa Allah adalah sumber dari segala ilmu dan mereka sependapat bahwa akar permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini terletak pada sistem pendidikan yang ada, khususnya masalah yang terdapat dalam ilmu kontemporer. Dalam pandangan mereka, ilmu kontemporer atau sains modern telah keluar dari jalur yang seharusnya. Sains modern telah menjadi "virus" yang menyebarkan penyakit yang berbahaya bagi keimanan umat Islam sehingga unsur-unsur buruk yang ada di dalamnya harus dihapus, dianalisa, dan ditafsirkan ulang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.
Pandangn di atas dilontarkan juga oleh Imad al Din Khalil (1991) menyatakan konsep Islamisasi ilmu sebagai “….melatih atau melakukan aktiviti keilmuan seperti menemui maklumat, mengumpulkan, menyatukan, menghubungkan dan menerbitkannya atau menyebarkannya berdasarkan konsep atau pandangan Islam terhadap alam, kehidupan dan manusia. Menurut Khalil lagi, Islamisasi ilmu bukanlah semata-mata penyesuaian antara ilmu dan tuntutan amalan syariah bahkan ia juga bermaksud semua aktiviti intelektual manusia mestilah beroperasi serentak pada dua peringkat iaitu teori dan praktikal agar semua kegiatan keilmuan tersebut terbentuk dalam lingkungan iman, sesuai dengan tuntutan dan persepsi yang universal ( Imad Al Din Khalil 1994).
Walaupun cukup banyak persamaan yang terdapat di antara keduanya, dalam beberapa hal, secara prinsip, mereka berbeda. Untuk mensukseskan proyek Islamisasi, al-Attas lebih menekankan kepada subjek daripada ilmu, yaitu manusia, dengan melakukan pembersihan jiwa dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dalam proses Islamisasi ilmu tersebut dengan sendirinya akan terjadi transformasi pribadi serta memiliki akal dan rohani yang telah menjadi Islam secara kaffah. Sedangkan al-Faruqi lebih menekankan pada objek Islamisasi yaitu disiplin ilmu itu sendiri. Hal ini mungkin saja menimbulkan masalah, khususnya ketika berusaha untuk merelevansikan Islam terhadap sains modern, karena bisa saja yang terjadi hanyalah proses labelisasi atau ayatisasi semata
Terdapat juga perbedaan yang cukup mencolok mengenai ruang lingkup yang perlu diislamkan. Dalam hal ini, al-Attas membatasi hanya pada ilmu-ilmu pengetahuan kontemporer atau masa kini manakala al-Faruqi meyakini bahwa khazanah keilmuan Islam masa lalu juga perlu untuk diislamkan kembali sebagaimana yang telah dia canangkan di dalam kerangka kerjanya. Dan satu hal lagi, dalam metodologi bagi proses Islamisasi ilmu, al-Attas berpandangan bahwa definisi Islamisasi itu sendiri telah memberi panduan kepada metode pelaksanaannya di mana proses ini melibatkan dua langkah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan bagi al-Faruqi, hal itu belumlah cukup sehingga ia merumuskan suatu kaedah untuk Islamisasi ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip pertamanya yang melibatkan 12 langkah yang mesti ditempuh.
Al Attas telah menyentuh panjang lebar tentang konsep konsep penting yang berkaitan dengan sifat dan tujuan ilmu dari pandangan Islam. Islamisasi perlu dilakukan kerana ilmu yang disebar ke seluruh dunia bukan ilmu yang benar, tetapi ilmu yang telah disaluti dengan sifat dan peribadi kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat yang dihasilkan melalui ilmu mereka telah menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan. Unsur-unsur dari kebudayaan Barat yang sekuler itu perlu dikenalpasti, disaring dan dipisahkan dari peradaban Barat kerana ilmu itu bukan ilmu yang benar (Syed Muhammad Naquib Al Attas 1979). Selepas proses penyaringan ilmu dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan perumusan dan penyepaduan unsur-unsur Islam yang penting dan konsep-konsep yang penting yang dapat menghasilkan gubahan yang mengandungi teras ilmu yang digunakan oleh semua peringkat pengajian. Teras ilmu bagi al Attas hendaklah mengandungi ramuan-ramuan yang berkaitan dengan sifat semulajadi manusia, sifat agama (diri) dan penglibatan manusia di dalamnya, ilmu, kebijaksanaan dan keadilan berhubung dengan manusia dan agamanya serta sifat amalan yang benar. Semua ini dirujuk kepada konsep tauhid, wahyu, syariah, sirah Rasulullah, tasawwuf, falsafah Islam, ilmu etika dan bahasa Arab (Syed Muhammad Naquib al Attas 1979).

Sesetengah sarjana Muslim berpendapat bahawa proses Islamisasi ilmu tidak sesuai digunakan dalam semua bidang ilmu. Ini kerana proses Islamisasi ilmu tidak memasukkan ilmu tradisional Islam kerana ia bersumberkan al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w dan tidak mungkin berubah. Oleh itu frasa ‘Islamisasi ilmu semasa’ atau ‘Islamisasi ilmu masa kini’ lebih tepat untuk digunapakai apabila merujuk kepada ilmu moden. Al Attas adalah salah seorang tokoh yang menggunakan istilah ‘Islamisasi ilmu semasa’ dengan konsisten berbanding hanya menggunakan Islamisasi ilmu secara umum. Ini disebabkan beliau tidak memasukkan ilmu Islam dalam skop Islamisasi ilmu. Al Faruqi pula lebih cenderung untuk menggunakan istilah ‘Islamisasi ilmu moden’ ataupun ‘Islamisasi disiplin ilmu’ dalam menyampaikan pemikirannya mengenai gagasan Islamisasi ilmu ( Rosnani Hashim & Imron Rossidy 2000). Pengislaman ilmu dari perspektif al Faruqi membawa maksud penyatuan atau pengabungan antara dua sistem iaitu membawa pengetahuan Islam ke pengetahuan Moden dan pengetahuan moden ke dalam sistem Islam (Ilyas Ba Yunus 1988). Bukan sekadar itu sahaja, Islamisasi ilmu juga bermakna mengislamkan disiplin - disiplin moden dan menghasilkan buku-buku rujukan universiti.(al Faruqi 1982)

Kesimpulan yang dapat dibuat penulis ialah terdapat perbezaan pendapat di antara al Attas dengan al Faruqi berkaitan dengan konsep Islamisasi ilmu, di mana al Attas berpendapat untuk mengislamisasikan ilmu perlu kepada proses kenal pasti budaya barat yang menyelubungi budaya Islam dan seterusnya memisahkan dari budaya Islam manakala al Faruqi pula berpendapat kita perlu menggabungkan antara kedua ilmu Islam dan Barat.

Al Attas menjelaskan Islamisasi ilmu hanya melibatkan dua proses yang saling berhubungan iaitu proses memisahkan unsur dan kefahaman asas yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat daripada setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu humaniora. Manakala ilmu sains fizika harus diislamisasikan dalam lingkup interpretasi fakta dan formulasi teori. Al Attas menyarankan agar umat Islam bersifat kritis dalam menilai dan menguji kaedah, konsep, teori serta nilai yang terdapat dalam ilmu moden. Proses yang kedua ialah memasukkan unsur-unsur Islam dan kefahaman asas ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa ini yang relevan. Langkah yang kedua ini mensyaratkan pemahaman yang mendalam tentang bentuk jiwa dan sifat-sifat Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban, juga tentang kebudayaan dan peradaban Barat. Ini adalah kerana, dengan pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang disebutkan di atas, setiap maklumat atau idea daripada sumber apapun dapat diislamisasikan dan diletakkan di tempat yang sesuai dan tepat selaras dengan pandangan alam Islam tentang kebenaran dan realiti (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005).

Dalam menghuraikan perhubungan kedua-dua proses yang disarankan oleh al Attas ini, dapat disimpulkan prinsip-prinsip khusus yang dipegang oleh al Attas iaitu Islamisasi ilmu pengetahuan adalah kerja-kerja kognitif dan spiritual yang terjadi secara bersamaan tanpa ada selang waktu. Memisahkan unsur yang tidak Islami dan memasukkan unsur Islami berjalan secara serentak. Seseorang yang menjalankan proses Islamisasi harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pandangan alam Islam mengikut semua unsur dan konsep kuncinya. Islamisasi ilmu adalah suatu proses penting yang banyak persamaannya dengan kalimah syahadah. Pemisahan konsep Barat yang tidak Islamik daripada bidang pengetahuan, tidak bererti konsep Barat itu seluruhnya tidak berguna (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005 ).

Dalam metodologi beliau, telah ditegaskan bahawa ilmu bukanlah semata-mata bersumberkan pemikiran dan pengalaman manusia, tetapi juga harus sentiasa dipimpin oleh wahyu. Oleh yang demikian, Islamisasi ilmu semasa hanya dapat dapat diterima apabila ia berada dalam kerangka kerja Islam. Selain itu, al Attas juga memperincikan dan menjelaskan beberapa konsep dasar Islam yang harus dimasukkan ke dalam setiap ilmu yang dipelajari oleh umat Islam. Konsep dasar Islam yang dimaksudkan termasuklah konsep din, manusia (insan), ilmu (ilm dan macrifah), keadilan, amal dan adab serta semua istilah dan konsep yang berhubungan dengan semua itu (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005). Konsep-konsep asas ini pula mestilah berhubung dengan tauhid, syariah, sirah, sunnah dan juga sejarah (tarikh) selain merujuk kepada elemen tasawwuf, falsafah Islam, akhlak dan adab selain memahami Bahasa Arab dan pandangan alam Islam secara umum ( Rosnani Hashim 2000).

Rumusan yang dapat dibuat penulis, sesuatu yang menjadi asas Islam dalam ilmu mestilah meliputi konsep keilmuan, keadilan, kemanusiaan yang berasaskan aqidah, syariah, muamalah dan ahklak Islam. Di samping itu juga kita perlu memahami bahasa Arab secara mendalam juga perlu kerana ia merupakan bahasa Al Quran yang merupakan sumber utama ilmu pengetahuan serta perlu juga mengambil kira pandangan ilmuan Islam secara umum.

Manakala konsep metodologi yang dicadangkan oleh Al Faruqi, dapat dinyatakan bahawa proses Islamisasi ilmu adalah pembentukan dan penstrukturan semula seluruh bidang ilmu manusia secara tertib dan sistematik (Abd. Rashid Moten 2006). Namun begitu, sebelum diterangkan langkah-langkah Islamisasi ilmu satu per satu, Al Faruqi meletakkan lima prinsip utama yang menjadi asas dalam Islamisasi ilmu iaitu pertama ialah Keesaan kepada Allah. Prinsip utama dalam Islam ialah mengakui bahawa Allah itu Maha Esa, Pencipta sekalian alam dan Maha adil. Segala amalan yang dilakukan oleh setiap Muslim wajib diikhlaskan semata-mata kepadaNya. Kedua ialah kesatuan Alam Semesta, seluruh alam ini dijadikan oleh Allah yang Maha Esa. Allah mencipta manusia dan alam ini berserta peraturan-peraturan dan perundanganNya sebagai panduan kepada manusia. Semua ciptaan Allah adalah untuk kesenangan hidup manusia. Sehubungan dengan itu manusia hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmatNya dan tanda kesyukuran ialah dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala laranganNya. Ketiga ialah Kesatuan Kebenaran dalam Ilmu Pengetahuan. Kesatuan dalam kebenaran diterima berikutan dari keesaan Allah. Jika Allah adalah Esa, maka kebenaran juga adalah nyata dan Haq. Ini adalah kerana Allah mengetahui kebenaran dan menyatakan dalam wahyu. Maka dengan itu, wahyu tidak akan bercanggah dengan akal dan realiti atau fakta. Seandainya berlaku percanggahan, ia bermakna berlaku kesilapan manusia dalam menyelidik, mengkaji dan memahami wahyu. Manakala keempat pula Kesatuan Kehidupan. Dalam Islam, manusia dijadikan dengan tujuan untuk mengabdikan diri pada Allah. Orang yang memikul amanah Allah merupakan khalifah ataupun wakil Allah di dunia. Matlamatnya adalah supaya manusia dapa membina tamadun dan kebudayaan. Manakala yang terakhir ialah Kesatuan Kemanusiaan. Perbezaan manusia dari segi warna kulit, rupa dan bangsa tidak menjadi ukuran Allah. Setiap manusia sama di sisi Allah Taala.Manusia yang tinggi darjat di sisi Allah ialah orang yang bertakwa (Al faruqi 1991).

Terdapat persamaan pendapat diantara kedua tokoh ini berkaitan Ilamisasi ilmu, di mana Al Attas dan Al Faruqi bersetuju meletakkan tauhid sebagai syarat utama. Al Attas menyatakan hal ini dalam pandangan beliau mengenai prinsip asas yang perlu ada untuk perlaksanaan Islamisasi ilmu iaitu Tauhid kepada Allah, manakala al Faruqi menegaskan ini dalam lima prinsip kesatuan yan penting untuk mendasari Islamisasi Ilmu( Rosnani Hashim 2000). Begitu juga dengan Islamisasi bahasa, menurut al Attas dan al Faruqi, bahasa Arab telah diislamisasikan oleh al Quran yang menyebabkan perubahan pandangan alam umat Arab Islam berbanding Arab Jahiliyah (Wan Mohd Nor Wan Daud 1991, al Faruqi 1982). Mereka juga bersependapat berkaitan dengan masalah ummah berpunca dari sistem pendidikan dualisme di negara-negara Islam ( Ahmad Mohamad Said 1996 , Al Faruqi 1991). Di samping itu juga, al Attas dan al Faruqi berkongsi pandangan bahawa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan dan ilmu adalah asas kepada keimanan (Mohd Nasir Omar 2005, Al Faruqi 1991).

Perbezaan paling ketara antara kedua tokoh ini adalah dari sudut metodologi yang digunakan. Al Attas mementingkan pengasingan dan pembuangan unsur sekular dari ilmu moden. Itu merupakan langkah yang pertama dalam metodologi beliau. Beliau tidak bersetuju dengan metodologi al Faruqi yang meliatkan proses integrasi antara ilmu Islam dan ilmu barat, dengan harapan ilmu Barat diislamisasikan dan konsep Islam dapat dimodenkan (Rosnani Hashim dan Imron Rossidy 2006 ).

Pada asalnya, al Faruqi menyiapkan 12 langkah sebagai memenuhi tuntutan Islamisasi Ilmu iaitu penguasaan disiplin ilmu moden, tinjauan disiplin ilmu, penguasaan warisan ilmu Islam , penguasaan warisan ilmu Islam, penentuan penyesuaian Islam khusus terhadap disiplin ilmu, penilaian kritikal terhadap disipin ilmu moden, penilaian kritikal terhadap warisan ilmu, kajian masalah utama umat Islam, kajian tentang masalah yang dihadapi oleh umat manusia, analisis kreatif dan sintesis, membentuk semula disiplin ilmu moden ke dalam rangka kerja Islam dan penyebaran semula ilmu yang dihasilkan (Al Faruqi 1991).

6.0 RUMUSAN

Proses Islamisasi ilmu merupakan satu proses yang amat penting dalam dunia pendidikan Islam kerana proses ini dapat mengembalikan martabat atau kedudukan ilmu Islam di tempat yang sepatutnya. Proses Islamisasi ilmu yang telah meletakkan tauhid kepada Allah s.w.t sebagai syarat utamanya menjamin proses tersebut berjalan berlandaskah wahyu Ilahi. Proses Islamisasi juga perlu dilaksanakan dengan penuh ketelitian agar tidak bercanggah dengan syariat Islam.

Tugas untuk melaksanakan integrasi tersebut iaitu antara ilmu Islam dan Barat bukanlah bererti mencampurkan secara bebas di antara pengetahuan klasik Islam dengan pengetahuan moden Barat, tetapi ia adalah satu proses yang amat sistematik dan pembinaan kembali pengetahuan manusia mengikut ciri dan kategori baru yang diambil dan diasaskan dari pandangan Islam. Apa yang perlu diislamkan bukanlah sains sosial atau sains tetapi falsafah yang mendasari ilmu-ilmu tersebut, ini adalah kerana ilmu-ilmu tersebut pada dasarnya adalah suci dan Islamik. Ilmu-ilmu tersebut bukan sahaja harus diinterpretasikan mengikut kehendak landasan Islam bahkan mesti mengikut kehendak wahyu Ilahi.

RUJUKAN
Abd. Rashid Moten, 2006. Approaches to Islamization of Knowledge: A Review. Pnyt.Mohd Yusof Hussain. Islamization of Human Sciences. Kuala Lumpur :Research Centre,IIUM.

Abubaker A. Bagader.1983. Islamisasi Ilmu Sosial. Terj.Muchtar Kuala Lumpur: ABIM

Ahmad Abdul Rahim Al Sayeh.1991. Makrifat dalam Islam: Antara Ketulenan dan Aliran
Semasa. Terj. Ismail Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa pustaka.

Ahmad Mohamad Said. 1996. Dualisme dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Bhgn Dakwah dan Kepimpinan KPM

Al Faruqi. 1991. Pengislaman Ilmu. Terj. Mustaffa Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al Faruqi.1982. Islamization of knowledge: General Principles and Workplan .Virginia.
International Institute of Islamic Thought

Ensiklopedia Indonesia.1992.Penerbit Djambatan

Ghazali Basri. 1991. Pendidikan Dalam Sistem Pendidkan Kebangsaan: Satu Analisis. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid IV, Bil. III, ABIM.

Ilyas Ba Yunus. 1988.Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of Knowledge. The American Journal of Social Sciences. 5(1) . 19

Kamus Dewan. 1992: Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khalil, Imad Al Din. 1991. Islamization of Knowledge: a Methodology. Herndon: International International Institute of Islamic Thought.

Khalil, Imad Al Din. 1994. Pengantar Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan sejarah. Terj. Chairul Halim. Jakarta : Penerbit Media Dakwah

Mohayuddin Yahya . 1986. Ensiklopedia Sejarah Islam . Bangi: Penerbit UKM

Mohd Idris Jauzi .1990. Faham Ilmu: pertumbuhan dan implikasi. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise

Mohd. Nasir Omar. 2005 .Gagasan Islamisasi Ilmu. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.

Qurayshi, M. Tariq. 1987. Ismail Ragi Al Faruqi: an Enduring Legacy cet.2 Indiana. MSA Publication

Rosnani Hashim & Imron Rassidy. 2000. Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of Conceptions of Al Attas and Al Faruqi. Intellectual Discourse Journal. 8(1) .19-44.


Siddiq Fadil. 1985. Pengislaman Ilmu - Peranan Para Cendekiawan. Jurnal pendidikan Islam. 3. 40. Kuala Lumpur : ABIM Malaysia

Syed Muhammad Naquib al Attas .1978.Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.

Syed Muhammad Naquib Al Attas.1979. Aims and Objectives of Islamic Education. Jeddah: King Abdul Aziz University

Wan Liz Ozman Wan Omar . 1996.Pengurusan Islam Abad ke 21. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.

Wan Nor Wan Daud,1991, Penjelasan budaya Ilmu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005.Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Najib Al Attas Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi.Kuala Lumpur: Penerbit Univesiti Malaya)


PENTINGNYA GERAKAN ISLAMISASI ILMU DALAM MENGAHDAPI GLOBALISASI
By Engkizar. SIQ. SPd.I
1.0 PENGENALAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu saluran terpenting dalam membentuk identiti
masyarakat Muslim. Konsep pendidikan Islam dikatakan sebagai gabungan antara apa yang disebut sebagai "the revealed knowledge" dan "the acquired knowledge". Perlaksanaan konsep pendidikan ini dikatakan mampu untuk membentuk kesedaran masyarakat Islam mengenai peranan mereka di dunia dan akhirat. Malahan pendidikan Islam juga merupakan satu saluran untuk menjelaskan dan memindahkan nilai-nilai ummah dalam kehidupan masyarakat Islam.

Dalam suasana menghadapi kebangkitan globalisasi, pendidikan adalah satu proses menentukan jati diri ummah, ke arah mana yang hendak dibawa oleh sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan sekular sememangnya berjaya melahirkan golongan profesional dalam semua bidang dalam pembangunan negara kecuali dalam bidang syariah. Hal ini selari dengan pendapat Ghazali Basri (1991), fahaman dualisme yang wujud dalam sistem pendidikan di kebanyakan negara orang Islam menjadi penyebab dan sekaligus menjadi ciri utama kepada sistem pendidikan sekular.

Menurut Al-Attas. Akar permasalahan intelektual ummat Islam hari ini adalah kekeliruan mereka memahami sejumlah kata kunci seperti pandangan alam, agama, Allah s.w.t., ilmu pengetahuan, pendidikan, kebahagiaan, keadilan, kebijaksanaan, pembangunan. Oleh kerananya, menurut beliau, perpecahan dapat diselesaikan apabila terdapat kesatuan pemahaman di antara sarjana Muslim tentang idea dan konsep fundamental yang berkaitan dengan agama Islam dan peradaban ummat. Wan Mohd Nor Wan Daud (2005)
Pada dasarnya usaha pengislaman ilmu telah bermula sejak zaman Rasulullah s.a.w. dan para sahabat pada saat turunnya al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran telah membawa bahasa Arab ke arah penggunaan yang lebih menenangkan dan damai sehingga merubah watak, perangai dan tingkah laku orang Arab ketika itu. Al-Quran juga merubah pandangan hidup mereka tentang alam semesta dan kehidupan dunia. Pengislaman ilmu ini diteruskan oleh para sahabat, tabi’in dan ulama-ulama sehingga umat Islam mencapai kegemilangan dalam ilmu. Oleh itu, islamisasi dalam arti kata yang sebenarnya bukanlah perkara baru. Cuma dalam konteks “kerangka operasional” pengislaman ilmu-ilmu masa sekarang dicetuskan semula oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Al-Faruqi, Fazlur Rahman, Syed Hussein Nasr dan lain-lain. (Wan Mohd Nor Wan Daud 1998)
Persoalan mengenai pembinaan watak dan pemikiran umat Islam bukanlah sesuatu wacana pemikiran yang baru. Malah isu ini boleh dianggap sebagai perkara yang sifatnya berterusan di kalangan intelektual muslim baik di Malaysia mahupun di luar negara. Ini kerana pada dasarnya sifat masyarakat itu sendiri yang sentiasa berubah dan menginginkan pembaharuan selari dengan perkembangan semasa. Dalam keghairahan untuk membuat perubahan inilah masyarakat Islam sentiasa terdedah dengan pelbagai hambatan dan cabaran khususnya untuk mempertahankan identiti sebagai seorang muslim. Pelbagai pandangan dan gagasan telah dikemukakan oleh intelek muslim dalam usaha mempertahankan jati diri umat Islam diantaranya.

Pertama: Terdapat pandangan yang melihat bahawa untuk mengembalikan maruah umat Islam, maka proses melakukan pemurnian ilmu pengetahuan agar selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam diberi penekanan serius (al-Attas,1979: al-Faruqi). Kedua: kalangan intelektual Muslim yang memberi penekanan kepada aspek kekalutan pemikiran hingga mengakibatkan umat Islam merasa kurang yakin untuk menjadikan Islam sebagai asas pembinaan identiti diri (al-Attas, 1979; Abdul Hamid Abu Sulayman, 1993). Ketiga: adalah kalangan intelektual Muslim yang menganalisis kelemahan umat Islam adalah akibat kesan penjajahan dari pihak kolonial Barat (Abdullah al-Ahsan, 1992)

Analisis yang dilakukan oleh al-Attas dan al-Faruqi memang sangat penting ketika hari ini kenyatan yang kita lihat dan amati bahawa, terdapat pelbagai kekeliruan dan penyelewengan dalam memahami Islam seringkali berpunca daripada perbezaan dalam memahami konsep-konsep penting dalam Islam seperti: ilmu, agama, epistemologi menurut Islam. Dalam membincangkan isu krisis identiti umat Islam seperti yang diungkapkan oleh intelektual Muslim diatas, hanya satu bahagian sahaja yang akan menjadi fokus perbincangan dalam penulisan ini. Iaitu bagaimana pandangan islamisasi ilmu menurut al-Attas dan al-Faruqi.
2.0 PENGERTIAN ISLAMISASI ILMU
Islamisasi ilmu pengetahuan pertamakali dimunculkan kembali oleh Syed Hossein Nasr, pemikir muslim Amerika kelahiran Iran, tahun 60-an. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang mengancam dunia Islam, karena itulah beliau meletakkan asas untuk konsep sains Islam dalam aspek teori dan praktikal melalui karyanya Science and Civilization in Islam (1968) dan Islamic Science (1976). (Rosnani hasyim 2005) Nasr bahkan mengklaim bahwa ide-ide Islamisasi yang muncul kemudian merupakan kelanjutan dari ide yang pernah dilontarkannya.
Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Syed M. Naquib al-Attas sebagai proyek "Islamisasi" yang mulai diperkenalkannya pada Konferensi dunia mengenai Pendidikan Islam yang Pertama di Makkah pada tahun 1977. Al-Attas dianggap sebagai orang yang pertama kali mengupas dan menegaskan tentang perlunya Islamisasi pendidikan, Islamisasi sains, dan Islamisasi ilmu. Dalam pertemuan itu beliau menyampaikan makalah yang berjudul "Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education". Ide ini kemudian disempurnakan dalam bukunya, Islam and Secularism (1978) dan The concepts of Education in Islam A Framework for an Islamic Philosophy of Education (1980). Persidangan inilah yang kemudian dianggap sebagai pembangkit proses Islamisasi selanjutnya.
Menurut Kamus Dewan, Islamisasi membawa erti usaha atau proses menjadikan patuh kepada atau sejajar atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia juga merujuk kepada perihal mengislamkan (Kamus Dewan 1992). Sebagai tokoh penting dalam gagasan Islamisasi ilmu, al Attas melihat konsep Islamisasi Ilmu sebagai “ …pembebasan manusia, pertama daripada tradisi tahayul, mitos, animisme kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu pembebasan akal dan bahasa dari pengaruh sekularisme (Syed Muhammad Naquib Al Attas 1978). Menurutnya lagi Islamisasi merupakan proses dua hala, iaitu pembebasan diri (liberation) dan pengembalian diri (devolution) kepada kejadian asal, iaitu fitrah atau suci. Model terulung peribadi dan masyarakat Islam ialah rasulullah s.a.w serta masyarakat Islam zamannya, manakala langkah pertama Islamisasi ialah Islamisasi akal dan pemikiran iaitu melalui Islamisasi bahasa (Syed Muhammad Naquib al Attas (1978).
Manakala menurut pula al-Faruqi (1984) Islamisasi adalah usaha "untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita)."
Berdasarkan pendapat pemikir-pemikir gagasan ini, Islamisasi ilmu perlu berlaku dalam pelbagai konteks, antaranya Islamisasi insan dan akal pemikiran seperti yang dinyatakan oleh Al Attas, dan Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pandangan AL-Faruqi iaitu kita harus kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran kearah sebenar. Penulis berpendapat Islamisasi ilmu ialah merupakan satu proses untuk menjadikan Islam sebagai satu jalan dan cara untuk mengembalikan martabat insan itu sendiri serta untuk membangunkan diri dan masyarakat serta alam sekitar secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang selaras dengan kehendak Islam itu sendiri. Di samping itu juga, Islamisasi ilmu juga merupakan satu proses penghapusan unsur -unsur yang tidak sesuai dengan al Quran dan as Sunnah, seperti unsur-unsur paham dan ideology yang dating dari bagin barat.

Penulis bersetuju dengan pendapat kedua pakar diatas, walupun ada perbezaan diantara keduanya namun secara hakiki mempunyai tujuan yang kurang lebih sama. Iaitu Islamisasi ilmu ialah satu proses untuk membebaskan diri manusia daripada perkara sekuler sama ada dari segi pemikiran ataupun tindakan kepada sumber terulung iaitu al Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w yang fitrah (suci). Serta kembali menafsirkan ilmu itu sendiri sesuai dengan sifat sebenar.. Pendapat penulis ini selari dengan pendapat Taha J. al Alwani, Islamisasi ilmu adalah usaha untuk menyusun semula metodologi dan paradigma ilmu yang sedia ada supaya ia dicorakkan dan diatur oleh prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada wahyu Ilahi (Wan Liz Ozman Wan Omar 1996). Penulis melihat perbezaan diantara keduanya hanya pada pendefinisian bahasa, dikarenakan diantara mereka hidup pada generasi yang berbeda.
3.0 MENGENALSOSOK SYED MUHAMMAD NAQUIB Al-ATTAS
Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn Abdullah ibn Muhsin al Attas lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Salasilah keluarganya dapat dikesan sehingga seribu tahun lepas melalui salasilah Sayyid dalam keluarga Ba’lawi di Hadramaut dengan salasilah sampai kepada Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad s.a.w. Ibunda Syed Muhammad Naquib iaitu Syarifah Raquan al Aydarus, berasal dari Bogor, Jawa Barat dan merupakan keturunan Ningrat Sunda di Sukapura. Daripada pihak bapanya, nenda Syed Muhammad Naquib bernama Syed Abdullah ibn Muhsin ibn Muhammad al Attas merupakan seorang wali yang terkenal bukan sahaja di Indonesia, bahkan sehinggalah ke Arab Saudi. Neneknya, Ruqayah Hanum, adalah wanita Turki berdarah aristokrat berkahwin dengan Ungku Majid yang merupakan adik Sultan Abu Bakar Johor. Syed Muhammmad Naquib merupakan anak kedua daripada tiga orang adik beradik. Latar belakang keluarganya memberinya pengaruh yang besar dalam pendidikan awal beliau. Daripada keluarganya di Bogor, al Attas memperolehi pendidikan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, sedangkan daripada keluarganya di Johor, dia memperolehi pendidikan yang bermanafaat dalam mengembangkan dasar-dasar bahasa, sastera dan kebudayaan Melayu. Syed Muhammad Naquib banyak menghabiskan usia mudanya dengan membaca dan mendalami manuskrip-manuskrip sejarah, sastera dan agama serta buku-buku klasik Barat dalam bahasa Inggeris.

Setelah tamat sekolah menengah pada tahun 1951 beliau mendaftar di rejimen Melayu sebagai kadet dan menyambung di Eton Hall, Chester, Wales kemudian di Royal Military Academy, Sandhurst England (1952-1955). Selain mengikuti pendidikan ketenteraan, al Attas juga sering pergi ke negara Eropah lain terutama Sepanyol dan Afrika Utara untuk mengunjungi tempat-tempat yang terkenal dengan tradisi intelektual, seni dan gaya bangunan keislamannya. Setelah tamatnya latihan di Sandhurst, al Attas ditugaskan sebagai pegawai di rejimen tentera kerajaan Malaya. Namun minatnya dalam dunia ilmu pengetahuan mendorongnya untuk berhenti secara sukarela dan berkhidmat di Universiti Malaya pada tahun 1957-1959. Beliau banyak menulis buku antaranya Rangkaian Ruba’iyat dan bukunya yang kedua iaitu Some Aspects of Sufism as Understood and Practised Among the Malays melayakkannya mendapat biasiswa selama tiga tahun oleh pemerintah Kanada melalui Canada Council Fellowship. Al Attas mendapat ijazah Sarjana daripada Univesiti McGill, Montreal. Pada tahun 1965 beliau mendapat ijazah PHDnya di universiti London. Beliau menjadi Dekan Fakulti Pengajian Melayu di Universiti Malaya dari tahun 1968-1970. Pada tahun 1970 beliau bertugas sebagai salah seorang pengasas utama UKM, beliau berusaha menggantikan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di UKM dengan bahasa Melayu. Beliau juga ikut mengkonseptualisasikan dasar-dasar falsafah UKM dan mempelopori penubuhan Fakulti Sains dan Pengajian Islam. Al Attas telah menulis 26 buah buku dan monograf, lebih empat ratus artikel serta ceramah-ceramah ilmiah (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005).
4.0 MENGENALSOSOK ISMAIL RAJI Al-FARUQI
Nama sebenarnya ialah Ismail Ragi al Faruqi. Beliau berbangsa Arab dari keturunan Umar Al Khattab (Mohayuddin Yahya 1986) Beliau dilahirkan di Yaffa/Yaffna Palestin pada 1 Januari 1921 M. Berasal dari kalangan keluaarga terkenal . Beliau mendapat pendidikan awal di masjid dan melanjutkan pelajaran ke college des frères (st Joseph) dari tahun 1926 hingga 1936, iaitu kolej yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar (Qurayshi, M. Tariq 1987). Kepelbagaian sistem pendidikan ini memberinya peluang yang baik untuk mengalami budaya yang berbeza. Pendidikan awalnya yang cemerlang, keturunan yang baik-baik dan reputasinya sebagai seorang pemuda yang berkebolehan telah membawa Al Faruqi ke kancah politik di awal usia 24 tahun. Beliau telah dilantik menjadi gabenor Wilayah Galilee. Namun begitu belum sempat beliau memantapkan karier politiknya, al Faruqi terpaksa meninggalkan tanah airnya kerana tertubuhnya Israel.

Beliau berhijrah ke Amerika pada tahun 1948, al Faruqi terpaksa meninggalkan negaranya disebabkan penjajahan dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel. Keadaan ini menyebabkan beliau menjadi seorang pemuda yang insaf dengan kemusnahan yang berlaku ke atas tanah airnya, apatah lagi melihat bangsanya dibunuh dan hak asasi manusia dicabuli. Keadaan ini telah mempengaruhinya dan menjadikannya seorang yang bersifat kritis. Di Amerika, al Faruqi mendalami bidang Falsafah dan Perbandingan Agama. Beliau memperolehi ijazah Sarjana falsafah di universiti Havard. Al Faruqi kemudian menyambung ke peringkat doktor falsafah dalam bidang falsafah Barat di Unversiti Indiana.Beliau seterusnya mendalami bidang agama di universiti al Azhar kerana ia merasakan bidang falsafah tidak boleh menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Beliau banyak terlibat dalam aktiviti intelektual di banyak negara seperti Pakistan, Mesir, Libya, Afrika Selatan, Filipina Amerika dan juga Malaysia. Al Faruqi merupakan seorang pemikir Islam zaman moden yang terkenal (Ensiklopedia Indonesia 1992).
5.0 ANALISA PANDANGAN ISLAMISASI ILMU MENURUT Al-ATTAS DAN AL-FARUQI
Ketika mendengar istilah Islamisasi Ilmu pengetahuan, ada sebuah kesan bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam sehingga perlu untuk diislamkan kembali. untuk mengislamkannya maka diberikanlah kepada ilmu-ilmu tersebut dengan label "Islam" sehingga kemudian muncullah istilah-istilah ekonomi Islam, kimia Islam, fisika Islam dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang yang ceroboh menganggap Islamisasi sebagai suatu proses yang berkaitan dengan objek-objek eksternal, kemudiannya mengaitkannya dengan komputer, kereta api, mobil bahkan bom Islam.
Pada tingkat yang lebih tinggi lagi, ada yang terbelenggu oleh pandangan dualistis, memberikan perhatian yang sedikit sekali pada pengembangan yang telah dilakukan oleh para cendikiawan dan pemikir muslim, mereka lebih tertarik melakukan pengembangan institusi-institusi, seolah-olah institusi-institusi tersebut dapat didirikan dengan baik tanpa para cendikiawan dan pemikir yang mempunyai ide islamisasi ilmu itu sendiri di dalamnya.
Pandangan al-Attas tentang islamisasi dalam (Wan Mohd Nor Wan Daud 1998) adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) serta dari belengu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa…Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi.
Ini artinya dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari ikatan-ikatan serta segala sesuatu perkara yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, sesuai dengan fitrahnya. Jadi tegasnya dapat penulis simpulkan bahawa,. Islamisasi ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur-unsur dan konsep utama Islam dengan menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai asas epistemology ilmu dari yang sekecil-kecilnya.
Manakala menurut Menurut (al-Faruqi 1984) Islamisasi adalah usaha "untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita)."
Maka Secara umum dapat dimaknai bahawa, Islamisasi dalam pengertian al-Faruqi adalah sesuatu ilmu tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius, seerta untuk menuangkan kembali keseluruhan khazanah pengetahuan umat manusia menurut wawasan Islam, alam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa ada pemisahan di anta ilmu dunia dan akhirat.
Jika diamati serta dianalisa, walaupun cukup banyak persamaan yang terdapat di antara keduanya, dalam beberapa hal, secara prinsip, mereka berbeda. Untuk mensukseskan proyek Islamisasi, al-Attas sebenarnya lebih menekankan kepada subjek daripada ilmu, yaitu manusia, dengan melakukan pembersihan jiwa dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dalam proses Islamisasi ilmu tersebut dengan sendirinya akan terjadi transformasi pribadi serta memiliki akal dan rohani yang telah menjadi Islam secara kaffah.
Akan tetapi al-Faruqi lebih menekankan pada objek Islamisasi yaitu disiplin ilmu itu sendiri. Hal ini menurut analisa penulis mungkin saja menimbulkan masalah, khususnya ketika berusaha untuk merelevansikan Islam terhadap sains modern, karena bisa saja yang terjadi hanyalah proses labelisasi atau ayatisasi semata. Islam tidak tumbuh secara alami sejarah kegemilangannya dahulu, bahkan akan semakin terbelakang dengan hanya memakai yang telah semula jadi, bukan mencari sesuatu penemuan yang baru dalam ilmu pengetahuan itu sendiri.
Jika dianalisa dan dicermati maka dalam beberapa hal, antara al-Attas dengan al-Faruqi mempunyai kesamaan pandangan, seperti pada tataran: epistemologi mereka sepakat bahwa ilmu tidak bebas nilai (value free) tetapi terikat (value bound) dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Mereka juga sependapat bahwa ilmu mempunyai tujuan yang sama yang konsepsinya disandarkan pada prinsip metafisika, ontologi, epistemologi dan aksiologi dengan tauhid sebagai kuncinya. Mereka juga meyakini bahwa Allah adalah sumber dari segala ilmu dan mereka sependapat bahwa akar permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini terletak pada sistem pendidikan yang ada, khususnya masalah yang terdapat dalam ilmu kontemporer. Dalam pandangan mereka, ilmu kontemporer atau sains modern telah keluar dari jalur yang seharusnya. Sains modern telah menjadi "virus" yang menyebarkan penyakit yang berbahaya bagi keimanan umat Islam sehingga unsur-unsur buruk yang ada di dalamnya harus dihapus, dianalisa, dan ditafsirkan ulang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.
Pandangn di atas dilontarkan juga oleh Imad al Din Khalil (1991) menyatakan konsep Islamisasi ilmu sebagai “….melatih atau melakukan aktiviti keilmuan seperti menemui maklumat, mengumpulkan, menyatukan, menghubungkan dan menerbitkannya atau menyebarkannya berdasarkan konsep atau pandangan Islam terhadap alam, kehidupan dan manusia. Menurut Khalil lagi, Islamisasi ilmu bukanlah semata-mata penyesuaian antara ilmu dan tuntutan amalan syariah bahkan ia juga bermaksud semua aktiviti intelektual manusia mestilah beroperasi serentak pada dua peringkat iaitu teori dan praktikal agar semua kegiatan keilmuan tersebut terbentuk dalam lingkungan iman, sesuai dengan tuntutan dan persepsi yang universal ( Imad Al Din Khalil 1994).
Walaupun cukup banyak persamaan yang terdapat di antara keduanya, dalam beberapa hal, secara prinsip, mereka berbeda. Untuk mensukseskan proyek Islamisasi, al-Attas lebih menekankan kepada subjek daripada ilmu, yaitu manusia, dengan melakukan pembersihan jiwa dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dalam proses Islamisasi ilmu tersebut dengan sendirinya akan terjadi transformasi pribadi serta memiliki akal dan rohani yang telah menjadi Islam secara kaffah. Sedangkan al-Faruqi lebih menekankan pada objek Islamisasi yaitu disiplin ilmu itu sendiri. Hal ini mungkin saja menimbulkan masalah, khususnya ketika berusaha untuk merelevansikan Islam terhadap sains modern, karena bisa saja yang terjadi hanyalah proses labelisasi atau ayatisasi semata
Terdapat juga perbedaan yang cukup mencolok mengenai ruang lingkup yang perlu diislamkan. Dalam hal ini, al-Attas membatasi hanya pada ilmu-ilmu pengetahuan kontemporer atau masa kini manakala al-Faruqi meyakini bahwa khazanah keilmuan Islam masa lalu juga perlu untuk diislamkan kembali sebagaimana yang telah dia canangkan di dalam kerangka kerjanya. Dan satu hal lagi, dalam metodologi bagi proses Islamisasi ilmu, al-Attas berpandangan bahwa definisi Islamisasi itu sendiri telah memberi panduan kepada metode pelaksanaannya di mana proses ini melibatkan dua langkah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan bagi al-Faruqi, hal itu belumlah cukup sehingga ia merumuskan suatu kaedah untuk Islamisasi ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip pertamanya yang melibatkan 12 langkah yang mesti ditempuh.
Al Attas telah menyentuh panjang lebar tentang konsep konsep penting yang berkaitan dengan sifat dan tujuan ilmu dari pandangan Islam. Islamisasi perlu dilakukan kerana ilmu yang disebar ke seluruh dunia bukan ilmu yang benar, tetapi ilmu yang telah disaluti dengan sifat dan peribadi kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat yang dihasilkan melalui ilmu mereka telah menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan. Unsur-unsur dari kebudayaan Barat yang sekuler itu perlu dikenalpasti, disaring dan dipisahkan dari peradaban Barat kerana ilmu itu bukan ilmu yang benar (Syed Muhammad Naquib Al Attas 1979). Selepas proses penyaringan ilmu dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan perumusan dan penyepaduan unsur-unsur Islam yang penting dan konsep-konsep yang penting yang dapat menghasilkan gubahan yang mengandungi teras ilmu yang digunakan oleh semua peringkat pengajian. Teras ilmu bagi al Attas hendaklah mengandungi ramuan-ramuan yang berkaitan dengan sifat semulajadi manusia, sifat agama (diri) dan penglibatan manusia di dalamnya, ilmu, kebijaksanaan dan keadilan berhubung dengan manusia dan agamanya serta sifat amalan yang benar. Semua ini dirujuk kepada konsep tauhid, wahyu, syariah, sirah Rasulullah, tasawwuf, falsafah Islam, ilmu etika dan bahasa Arab (Syed Muhammad Naquib al Attas 1979).

Sesetengah sarjana Muslim berpendapat bahawa proses Islamisasi ilmu tidak sesuai digunakan dalam semua bidang ilmu. Ini kerana proses Islamisasi ilmu tidak memasukkan ilmu tradisional Islam kerana ia bersumberkan al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w dan tidak mungkin berubah. Oleh itu frasa ‘Islamisasi ilmu semasa’ atau ‘Islamisasi ilmu masa kini’ lebih tepat untuk digunapakai apabila merujuk kepada ilmu moden. Al Attas adalah salah seorang tokoh yang menggunakan istilah ‘Islamisasi ilmu semasa’ dengan konsisten berbanding hanya menggunakan Islamisasi ilmu secara umum. Ini disebabkan beliau tidak memasukkan ilmu Islam dalam skop Islamisasi ilmu. Al Faruqi pula lebih cenderung untuk menggunakan istilah ‘Islamisasi ilmu moden’ ataupun ‘Islamisasi disiplin ilmu’ dalam menyampaikan pemikirannya mengenai gagasan Islamisasi ilmu ( Rosnani Hashim & Imron Rossidy 2000). Pengislaman ilmu dari perspektif al Faruqi membawa maksud penyatuan atau pengabungan antara dua sistem iaitu membawa pengetahuan Islam ke pengetahuan Moden dan pengetahuan moden ke dalam sistem Islam (Ilyas Ba Yunus 1988). Bukan sekadar itu sahaja, Islamisasi ilmu juga bermakna mengislamkan disiplin - disiplin moden dan menghasilkan buku-buku rujukan universiti.(al Faruqi 1982)

Kesimpulan yang dapat dibuat penulis ialah terdapat perbezaan pendapat di antara al Attas dengan al Faruqi berkaitan dengan konsep Islamisasi ilmu, di mana al Attas berpendapat untuk mengislamisasikan ilmu perlu kepada proses kenal pasti budaya barat yang menyelubungi budaya Islam dan seterusnya memisahkan dari budaya Islam manakala al Faruqi pula berpendapat kita perlu menggabungkan antara kedua ilmu Islam dan Barat.

Al Attas menjelaskan Islamisasi ilmu hanya melibatkan dua proses yang saling berhubungan iaitu proses memisahkan unsur dan kefahaman asas yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat daripada setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu humaniora. Manakala ilmu sains fizika harus diislamisasikan dalam lingkup interpretasi fakta dan formulasi teori. Al Attas menyarankan agar umat Islam bersifat kritis dalam menilai dan menguji kaedah, konsep, teori serta nilai yang terdapat dalam ilmu moden. Proses yang kedua ialah memasukkan unsur-unsur Islam dan kefahaman asas ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa ini yang relevan. Langkah yang kedua ini mensyaratkan pemahaman yang mendalam tentang bentuk jiwa dan sifat-sifat Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban, juga tentang kebudayaan dan peradaban Barat. Ini adalah kerana, dengan pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang disebutkan di atas, setiap maklumat atau idea daripada sumber apapun dapat diislamisasikan dan diletakkan di tempat yang sesuai dan tepat selaras dengan pandangan alam Islam tentang kebenaran dan realiti (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005).

Dalam menghuraikan perhubungan kedua-dua proses yang disarankan oleh al Attas ini, dapat disimpulkan prinsip-prinsip khusus yang dipegang oleh al Attas iaitu Islamisasi ilmu pengetahuan adalah kerja-kerja kognitif dan spiritual yang terjadi secara bersamaan tanpa ada selang waktu. Memisahkan unsur yang tidak Islami dan memasukkan unsur Islami berjalan secara serentak. Seseorang yang menjalankan proses Islamisasi harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pandangan alam Islam mengikut semua unsur dan konsep kuncinya. Islamisasi ilmu adalah suatu proses penting yang banyak persamaannya dengan kalimah syahadah. Pemisahan konsep Barat yang tidak Islamik daripada bidang pengetahuan, tidak bererti konsep Barat itu seluruhnya tidak berguna (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005 ).

Dalam metodologi beliau, telah ditegaskan bahawa ilmu bukanlah semata-mata bersumberkan pemikiran dan pengalaman manusia, tetapi juga harus sentiasa dipimpin oleh wahyu. Oleh yang demikian, Islamisasi ilmu semasa hanya dapat dapat diterima apabila ia berada dalam kerangka kerja Islam. Selain itu, al Attas juga memperincikan dan menjelaskan beberapa konsep dasar Islam yang harus dimasukkan ke dalam setiap ilmu yang dipelajari oleh umat Islam. Konsep dasar Islam yang dimaksudkan termasuklah konsep din, manusia (insan), ilmu (ilm dan macrifah), keadilan, amal dan adab serta semua istilah dan konsep yang berhubungan dengan semua itu (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005). Konsep-konsep asas ini pula mestilah berhubung dengan tauhid, syariah, sirah, sunnah dan juga sejarah (tarikh) selain merujuk kepada elemen tasawwuf, falsafah Islam, akhlak dan adab selain memahami Bahasa Arab dan pandangan alam Islam secara umum ( Rosnani Hashim 2000).

Rumusan yang dapat dibuat penulis, sesuatu yang menjadi asas Islam dalam ilmu mestilah meliputi konsep keilmuan, keadilan, kemanusiaan yang berasaskan aqidah, syariah, muamalah dan ahklak Islam. Di samping itu juga kita perlu memahami bahasa Arab secara mendalam juga perlu kerana ia merupakan bahasa Al Quran yang merupakan sumber utama ilmu pengetahuan serta perlu juga mengambil kira pandangan ilmuan Islam secara umum.

Manakala konsep metodologi yang dicadangkan oleh Al Faruqi, dapat dinyatakan bahawa proses Islamisasi ilmu adalah pembentukan dan penstrukturan semula seluruh bidang ilmu manusia secara tertib dan sistematik (Abd. Rashid Moten 2006). Namun begitu, sebelum diterangkan langkah-langkah Islamisasi ilmu satu per satu, Al Faruqi meletakkan lima prinsip utama yang menjadi asas dalam Islamisasi ilmu iaitu pertama ialah Keesaan kepada Allah. Prinsip utama dalam Islam ialah mengakui bahawa Allah itu Maha Esa, Pencipta sekalian alam dan Maha adil. Segala amalan yang dilakukan oleh setiap Muslim wajib diikhlaskan semata-mata kepadaNya. Kedua ialah kesatuan Alam Semesta, seluruh alam ini dijadikan oleh Allah yang Maha Esa. Allah mencipta manusia dan alam ini berserta peraturan-peraturan dan perundanganNya sebagai panduan kepada manusia. Semua ciptaan Allah adalah untuk kesenangan hidup manusia. Sehubungan dengan itu manusia hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmatNya dan tanda kesyukuran ialah dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala laranganNya. Ketiga ialah Kesatuan Kebenaran dalam Ilmu Pengetahuan. Kesatuan dalam kebenaran diterima berikutan dari keesaan Allah. Jika Allah adalah Esa, maka kebenaran juga adalah nyata dan Haq. Ini adalah kerana Allah mengetahui kebenaran dan menyatakan dalam wahyu. Maka dengan itu, wahyu tidak akan bercanggah dengan akal dan realiti atau fakta. Seandainya berlaku percanggahan, ia bermakna berlaku kesilapan manusia dalam menyelidik, mengkaji dan memahami wahyu. Manakala keempat pula Kesatuan Kehidupan. Dalam Islam, manusia dijadikan dengan tujuan untuk mengabdikan diri pada Allah. Orang yang memikul amanah Allah merupakan khalifah ataupun wakil Allah di dunia. Matlamatnya adalah supaya manusia dapa membina tamadun dan kebudayaan. Manakala yang terakhir ialah Kesatuan Kemanusiaan. Perbezaan manusia dari segi warna kulit, rupa dan bangsa tidak menjadi ukuran Allah. Setiap manusia sama di sisi Allah Taala.Manusia yang tinggi darjat di sisi Allah ialah orang yang bertakwa (Al faruqi 1991).

Terdapat persamaan pendapat diantara kedua tokoh ini berkaitan Ilamisasi ilmu, di mana Al Attas dan Al Faruqi bersetuju meletakkan tauhid sebagai syarat utama. Al Attas menyatakan hal ini dalam pandangan beliau mengenai prinsip asas yang perlu ada untuk perlaksanaan Islamisasi ilmu iaitu Tauhid kepada Allah, manakala al Faruqi menegaskan ini dalam lima prinsip kesatuan yan penting untuk mendasari Islamisasi Ilmu( Rosnani Hashim 2000). Begitu juga dengan Islamisasi bahasa, menurut al Attas dan al Faruqi, bahasa Arab telah diislamisasikan oleh al Quran yang menyebabkan perubahan pandangan alam umat Arab Islam berbanding Arab Jahiliyah (Wan Mohd Nor Wan Daud 1991, al Faruqi 1982). Mereka juga bersependapat berkaitan dengan masalah ummah berpunca dari sistem pendidikan dualisme di negara-negara Islam ( Ahmad Mohamad Said 1996 , Al Faruqi 1991). Di samping itu juga, al Attas dan al Faruqi berkongsi pandangan bahawa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan dan ilmu adalah asas kepada keimanan (Mohd Nasir Omar 2005, Al Faruqi 1991).

Perbezaan paling ketara antara kedua tokoh ini adalah dari sudut metodologi yang digunakan. Al Attas mementingkan pengasingan dan pembuangan unsur sekular dari ilmu moden. Itu merupakan langkah yang pertama dalam metodologi beliau. Beliau tidak bersetuju dengan metodologi al Faruqi yang meliatkan proses integrasi antara ilmu Islam dan ilmu barat, dengan harapan ilmu Barat diislamisasikan dan konsep Islam dapat dimodenkan (Rosnani Hashim dan Imron Rossidy 2006 ).

Pada asalnya, al Faruqi menyiapkan 12 langkah sebagai memenuhi tuntutan Islamisasi Ilmu iaitu penguasaan disiplin ilmu moden, tinjauan disiplin ilmu, penguasaan warisan ilmu Islam , penguasaan warisan ilmu Islam, penentuan penyesuaian Islam khusus terhadap disiplin ilmu, penilaian kritikal terhadap disipin ilmu moden, penilaian kritikal terhadap warisan ilmu, kajian masalah utama umat Islam, kajian tentang masalah yang dihadapi oleh umat manusia, analisis kreatif dan sintesis, membentuk semula disiplin ilmu moden ke dalam rangka kerja Islam dan penyebaran semula ilmu yang dihasilkan (Al Faruqi 1991).

6.0 RUMUSAN

Proses Islamisasi ilmu merupakan satu proses yang amat penting dalam dunia pendidikan Islam kerana proses ini dapat mengembalikan martabat atau kedudukan ilmu Islam di tempat yang sepatutnya. Proses Islamisasi ilmu yang telah meletakkan tauhid kepada Allah s.w.t sebagai syarat utamanya menjamin proses tersebut berjalan berlandaskah wahyu Ilahi. Proses Islamisasi juga perlu dilaksanakan dengan penuh ketelitian agar tidak bercanggah dengan syariat Islam.

Tugas untuk melaksanakan integrasi tersebut iaitu antara ilmu Islam dan Barat bukanlah bererti mencampurkan secara bebas di antara pengetahuan klasik Islam dengan pengetahuan moden Barat, tetapi ia adalah satu proses yang amat sistematik dan pembinaan kembali pengetahuan manusia mengikut ciri dan kategori baru yang diambil dan diasaskan dari pandangan Islam. Apa yang perlu diislamkan bukanlah sains sosial atau sains tetapi falsafah yang mendasari ilmu-ilmu tersebut, ini adalah kerana ilmu-ilmu tersebut pada dasarnya adalah suci dan Islamik. Ilmu-ilmu tersebut bukan sahaja harus diinterpretasikan mengikut kehendak landasan Islam bahkan mesti mengikut kehendak wahyu Ilahi.

RUJUKAN
Abd. Rashid Moten, 2006. Approaches to Islamization of Knowledge: A Review. Pnyt.Mohd Yusof Hussain. Islamization of Human Sciences. Kuala Lumpur :Research Centre,IIUM.

Abubaker A. Bagader.1983. Islamisasi Ilmu Sosial. Terj.Muchtar Kuala Lumpur: ABIM

Ahmad Abdul Rahim Al Sayeh.1991. Makrifat dalam Islam: Antara Ketulenan dan Aliran
Semasa. Terj. Ismail Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa pustaka.

Ahmad Mohamad Said. 1996. Dualisme dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Bhgn Dakwah dan Kepimpinan KPM

Al Faruqi. 1991. Pengislaman Ilmu. Terj. Mustaffa Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al Faruqi.1982. Islamization of knowledge: General Principles and Workplan .Virginia.
International Institute of Islamic Thought

Ensiklopedia Indonesia.1992.Penerbit Djambatan

Ghazali Basri. 1991. Pendidikan Dalam Sistem Pendidkan Kebangsaan: Satu Analisis. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid IV, Bil. III, ABIM.

Ilyas Ba Yunus. 1988.Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of Knowledge. The American Journal of Social Sciences. 5(1) . 19

Kamus Dewan. 1992: Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khalil, Imad Al Din. 1991. Islamization of Knowledge: a Methodology. Herndon: International International Institute of Islamic Thought.

Khalil, Imad Al Din. 1994. Pengantar Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan sejarah. Terj. Chairul Halim. Jakarta : Penerbit Media Dakwah

Mohayuddin Yahya . 1986. Ensiklopedia Sejarah Islam . Bangi: Penerbit UKM

Mohd Idris Jauzi .1990. Faham Ilmu: pertumbuhan dan implikasi. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise

Mohd. Nasir Omar. 2005 .Gagasan Islamisasi Ilmu. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.

Qurayshi, M. Tariq. 1987. Ismail Ragi Al Faruqi: an Enduring Legacy cet.2 Indiana. MSA Publication

Rosnani Hashim & Imron Rassidy. 2000. Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of Conceptions of Al Attas and Al Faruqi. Intellectual Discourse Journal. 8(1) .19-44.


Siddiq Fadil. 1985. Pengislaman Ilmu - Peranan Para Cendekiawan. Jurnal pendidikan Islam. 3. 40. Kuala Lumpur : ABIM Malaysia

Syed Muhammad Naquib al Attas .1978.Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.

Syed Muhammad Naquib Al Attas.1979. Aims and Objectives of Islamic Education. Jeddah: King Abdul Aziz University

Wan Liz Ozman Wan Omar . 1996.Pengurusan Islam Abad ke 21. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.

Wan Nor Wan Daud,1991, Penjelasan budaya Ilmu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005.Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Najib Al Attas Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi.Kuala Lumpur: Penerbit Univesiti Malaya)


PENTINGNYA GERAKAN ISLAMISASI ILMU DALAM MENGAHDAPI GLOBALISASI
By Engkizar. SIQ. SPd.I
1.0 PENGENALAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu saluran terpenting dalam membentuk identiti
masyarakat Muslim. Konsep pendidikan Islam dikatakan sebagai gabungan antara apa yang disebut sebagai "the revealed knowledge" dan "the acquired knowledge". Perlaksanaan konsep pendidikan ini dikatakan mampu untuk membentuk kesedaran masyarakat Islam mengenai peranan mereka di dunia dan akhirat. Malahan pendidikan Islam juga merupakan satu saluran untuk menjelaskan dan memindahkan nilai-nilai ummah dalam kehidupan masyarakat Islam.

Dalam suasana menghadapi kebangkitan globalisasi, pendidikan adalah satu proses menentukan jati diri ummah, ke arah mana yang hendak dibawa oleh sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan sekular sememangnya berjaya melahirkan golongan profesional dalam semua bidang dalam pembangunan negara kecuali dalam bidang syariah. Hal ini selari dengan pendapat Ghazali Basri (1991), fahaman dualisme yang wujud dalam sistem pendidikan di kebanyakan negara orang Islam menjadi penyebab dan sekaligus menjadi ciri utama kepada sistem pendidikan sekular.

Menurut Al-Attas. Akar permasalahan intelektual ummat Islam hari ini adalah kekeliruan mereka memahami sejumlah kata kunci seperti pandangan alam, agama, Allah s.w.t., ilmu pengetahuan, pendidikan, kebahagiaan, keadilan, kebijaksanaan, pembangunan. Oleh kerananya, menurut beliau, perpecahan dapat diselesaikan apabila terdapat kesatuan pemahaman di antara sarjana Muslim tentang idea dan konsep fundamental yang berkaitan dengan agama Islam dan peradaban ummat. Wan Mohd Nor Wan Daud (2005)
Pada dasarnya usaha pengislaman ilmu telah bermula sejak zaman Rasulullah s.a.w. dan para sahabat pada saat turunnya al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran telah membawa bahasa Arab ke arah penggunaan yang lebih menenangkan dan damai sehingga merubah watak, perangai dan tingkah laku orang Arab ketika itu. Al-Quran juga merubah pandangan hidup mereka tentang alam semesta dan kehidupan dunia. Pengislaman ilmu ini diteruskan oleh para sahabat, tabi’in dan ulama-ulama sehingga umat Islam mencapai kegemilangan dalam ilmu. Oleh itu, islamisasi dalam arti kata yang sebenarnya bukanlah perkara baru. Cuma dalam konteks “kerangka operasional” pengislaman ilmu-ilmu masa sekarang dicetuskan semula oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Al-Faruqi, Fazlur Rahman, Syed Hussein Nasr dan lain-lain. (Wan Mohd Nor Wan Daud 1998)
Persoalan mengenai pembinaan watak dan pemikiran umat Islam bukanlah sesuatu wacana pemikiran yang baru. Malah isu ini boleh dianggap sebagai perkara yang sifatnya berterusan di kalangan intelektual muslim baik di Malaysia mahupun di luar negara. Ini kerana pada dasarnya sifat masyarakat itu sendiri yang sentiasa berubah dan menginginkan pembaharuan selari dengan perkembangan semasa. Dalam keghairahan untuk membuat perubahan inilah masyarakat Islam sentiasa terdedah dengan pelbagai hambatan dan cabaran khususnya untuk mempertahankan identiti sebagai seorang muslim. Pelbagai pandangan dan gagasan telah dikemukakan oleh intelek muslim dalam usaha mempertahankan jati diri umat Islam diantaranya.

Pertama: Terdapat pandangan yang melihat bahawa untuk mengembalikan maruah umat Islam, maka proses melakukan pemurnian ilmu pengetahuan agar selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam diberi penekanan serius (al-Attas,1979: al-Faruqi). Kedua: kalangan intelektual Muslim yang memberi penekanan kepada aspek kekalutan pemikiran hingga mengakibatkan umat Islam merasa kurang yakin untuk menjadikan Islam sebagai asas pembinaan identiti diri (al-Attas, 1979; Abdul Hamid Abu Sulayman, 1993). Ketiga: adalah kalangan intelektual Muslim yang menganalisis kelemahan umat Islam adalah akibat kesan penjajahan dari pihak kolonial Barat (Abdullah al-Ahsan, 1992)

Analisis yang dilakukan oleh al-Attas dan al-Faruqi memang sangat penting ketika hari ini kenyatan yang kita lihat dan amati bahawa, terdapat pelbagai kekeliruan dan penyelewengan dalam memahami Islam seringkali berpunca daripada perbezaan dalam memahami konsep-konsep penting dalam Islam seperti: ilmu, agama, epistemologi menurut Islam. Dalam membincangkan isu krisis identiti umat Islam seperti yang diungkapkan oleh intelektual Muslim diatas, hanya satu bahagian sahaja yang akan menjadi fokus perbincangan dalam penulisan ini. Iaitu bagaimana pandangan islamisasi ilmu menurut al-Attas dan al-Faruqi.
2.0 PENGERTIAN ISLAMISASI ILMU
Islamisasi ilmu pengetahuan pertamakali dimunculkan kembali oleh Syed Hossein Nasr, pemikir muslim Amerika kelahiran Iran, tahun 60-an. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang mengancam dunia Islam, karena itulah beliau meletakkan asas untuk konsep sains Islam dalam aspek teori dan praktikal melalui karyanya Science and Civilization in Islam (1968) dan Islamic Science (1976). (Rosnani hasyim 2005) Nasr bahkan mengklaim bahwa ide-ide Islamisasi yang muncul kemudian merupakan kelanjutan dari ide yang pernah dilontarkannya.
Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Syed M. Naquib al-Attas sebagai proyek "Islamisasi" yang mulai diperkenalkannya pada Konferensi dunia mengenai Pendidikan Islam yang Pertama di Makkah pada tahun 1977. Al-Attas dianggap sebagai orang yang pertama kali mengupas dan menegaskan tentang perlunya Islamisasi pendidikan, Islamisasi sains, dan Islamisasi ilmu. Dalam pertemuan itu beliau menyampaikan makalah yang berjudul "Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education". Ide ini kemudian disempurnakan dalam bukunya, Islam and Secularism (1978) dan The concepts of Education in Islam A Framework for an Islamic Philosophy of Education (1980). Persidangan inilah yang kemudian dianggap sebagai pembangkit proses Islamisasi selanjutnya.
Menurut Kamus Dewan, Islamisasi membawa erti usaha atau proses menjadikan patuh kepada atau sejajar atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia juga merujuk kepada perihal mengislamkan (Kamus Dewan 1992). Sebagai tokoh penting dalam gagasan Islamisasi ilmu, al Attas melihat konsep Islamisasi Ilmu sebagai “ …pembebasan manusia, pertama daripada tradisi tahayul, mitos, animisme kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu pembebasan akal dan bahasa dari pengaruh sekularisme (Syed Muhammad Naquib Al Attas 1978). Menurutnya lagi Islamisasi merupakan proses dua hala, iaitu pembebasan diri (liberation) dan pengembalian diri (devolution) kepada kejadian asal, iaitu fitrah atau suci. Model terulung peribadi dan masyarakat Islam ialah rasulullah s.a.w serta masyarakat Islam zamannya, manakala langkah pertama Islamisasi ialah Islamisasi akal dan pemikiran iaitu melalui Islamisasi bahasa (Syed Muhammad Naquib al Attas (1978).
Manakala menurut pula al-Faruqi (1984) Islamisasi adalah usaha "untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita)."
Berdasarkan pendapat pemikir-pemikir gagasan ini, Islamisasi ilmu perlu berlaku dalam pelbagai konteks, antaranya Islamisasi insan dan akal pemikiran seperti yang dinyatakan oleh Al Attas, dan Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pandangan AL-Faruqi iaitu kita harus kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran kearah sebenar. Penulis berpendapat Islamisasi ilmu ialah merupakan satu proses untuk menjadikan Islam sebagai satu jalan dan cara untuk mengembalikan martabat insan itu sendiri serta untuk membangunkan diri dan masyarakat serta alam sekitar secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang selaras dengan kehendak Islam itu sendiri. Di samping itu juga, Islamisasi ilmu juga merupakan satu proses penghapusan unsur -unsur yang tidak sesuai dengan al Quran dan as Sunnah, seperti unsur-unsur paham dan ideology yang dating dari bagin barat.

Penulis bersetuju dengan pendapat kedua pakar diatas, walupun ada perbezaan diantara keduanya namun secara hakiki mempunyai tujuan yang kurang lebih sama. Iaitu Islamisasi ilmu ialah satu proses untuk membebaskan diri manusia daripada perkara sekuler sama ada dari segi pemikiran ataupun tindakan kepada sumber terulung iaitu al Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w yang fitrah (suci). Serta kembali menafsirkan ilmu itu sendiri sesuai dengan sifat sebenar.. Pendapat penulis ini selari dengan pendapat Taha J. al Alwani, Islamisasi ilmu adalah usaha untuk menyusun semula metodologi dan paradigma ilmu yang sedia ada supaya ia dicorakkan dan diatur oleh prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada wahyu Ilahi (Wan Liz Ozman Wan Omar 1996). Penulis melihat perbezaan diantara keduanya hanya pada pendefinisian bahasa, dikarenakan diantara mereka hidup pada generasi yang berbeda.
3.0 MENGENALSOSOK SYED MUHAMMAD NAQUIB Al-ATTAS
Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn Abdullah ibn Muhsin al Attas lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Salasilah keluarganya dapat dikesan sehingga seribu tahun lepas melalui salasilah Sayyid dalam keluarga Ba’lawi di Hadramaut dengan salasilah sampai kepada Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad s.a.w. Ibunda Syed Muhammad Naquib iaitu Syarifah Raquan al Aydarus, berasal dari Bogor, Jawa Barat dan merupakan keturunan Ningrat Sunda di Sukapura. Daripada pihak bapanya, nenda Syed Muhammad Naquib bernama Syed Abdullah ibn Muhsin ibn Muhammad al Attas merupakan seorang wali yang terkenal bukan sahaja di Indonesia, bahkan sehinggalah ke Arab Saudi. Neneknya, Ruqayah Hanum, adalah wanita Turki berdarah aristokrat berkahwin dengan Ungku Majid yang merupakan adik Sultan Abu Bakar Johor. Syed Muhammmad Naquib merupakan anak kedua daripada tiga orang adik beradik. Latar belakang keluarganya memberinya pengaruh yang besar dalam pendidikan awal beliau. Daripada keluarganya di Bogor, al Attas memperolehi pendidikan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, sedangkan daripada keluarganya di Johor, dia memperolehi pendidikan yang bermanafaat dalam mengembangkan dasar-dasar bahasa, sastera dan kebudayaan Melayu. Syed Muhammad Naquib banyak menghabiskan usia mudanya dengan membaca dan mendalami manuskrip-manuskrip sejarah, sastera dan agama serta buku-buku klasik Barat dalam bahasa Inggeris.

Setelah tamat sekolah menengah pada tahun 1951 beliau mendaftar di rejimen Melayu sebagai kadet dan menyambung di Eton Hall, Chester, Wales kemudian di Royal Military Academy, Sandhurst England (1952-1955). Selain mengikuti pendidikan ketenteraan, al Attas juga sering pergi ke negara Eropah lain terutama Sepanyol dan Afrika Utara untuk mengunjungi tempat-tempat yang terkenal dengan tradisi intelektual, seni dan gaya bangunan keislamannya. Setelah tamatnya latihan di Sandhurst, al Attas ditugaskan sebagai pegawai di rejimen tentera kerajaan Malaya. Namun minatnya dalam dunia ilmu pengetahuan mendorongnya untuk berhenti secara sukarela dan berkhidmat di Universiti Malaya pada tahun 1957-1959. Beliau banyak menulis buku antaranya Rangkaian Ruba’iyat dan bukunya yang kedua iaitu Some Aspects of Sufism as Understood and Practised Among the Malays melayakkannya mendapat biasiswa selama tiga tahun oleh pemerintah Kanada melalui Canada Council Fellowship. Al Attas mendapat ijazah Sarjana daripada Univesiti McGill, Montreal. Pada tahun 1965 beliau mendapat ijazah PHDnya di universiti London. Beliau menjadi Dekan Fakulti Pengajian Melayu di Universiti Malaya dari tahun 1968-1970. Pada tahun 1970 beliau bertugas sebagai salah seorang pengasas utama UKM, beliau berusaha menggantikan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di UKM dengan bahasa Melayu. Beliau juga ikut mengkonseptualisasikan dasar-dasar falsafah UKM dan mempelopori penubuhan Fakulti Sains dan Pengajian Islam. Al Attas telah menulis 26 buah buku dan monograf, lebih empat ratus artikel serta ceramah-ceramah ilmiah (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005).
4.0 MENGENALSOSOK ISMAIL RAJI Al-FARUQI
Nama sebenarnya ialah Ismail Ragi al Faruqi. Beliau berbangsa Arab dari keturunan Umar Al Khattab (Mohayuddin Yahya 1986) Beliau dilahirkan di Yaffa/Yaffna Palestin pada 1 Januari 1921 M. Berasal dari kalangan keluaarga terkenal . Beliau mendapat pendidikan awal di masjid dan melanjutkan pelajaran ke college des frères (st Joseph) dari tahun 1926 hingga 1936, iaitu kolej yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar (Qurayshi, M. Tariq 1987). Kepelbagaian sistem pendidikan ini memberinya peluang yang baik untuk mengalami budaya yang berbeza. Pendidikan awalnya yang cemerlang, keturunan yang baik-baik dan reputasinya sebagai seorang pemuda yang berkebolehan telah membawa Al Faruqi ke kancah politik di awal usia 24 tahun. Beliau telah dilantik menjadi gabenor Wilayah Galilee. Namun begitu belum sempat beliau memantapkan karier politiknya, al Faruqi terpaksa meninggalkan tanah airnya kerana tertubuhnya Israel.

Beliau berhijrah ke Amerika pada tahun 1948, al Faruqi terpaksa meninggalkan negaranya disebabkan penjajahan dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel. Keadaan ini menyebabkan beliau menjadi seorang pemuda yang insaf dengan kemusnahan yang berlaku ke atas tanah airnya, apatah lagi melihat bangsanya dibunuh dan hak asasi manusia dicabuli. Keadaan ini telah mempengaruhinya dan menjadikannya seorang yang bersifat kritis. Di Amerika, al Faruqi mendalami bidang Falsafah dan Perbandingan Agama. Beliau memperolehi ijazah Sarjana falsafah di universiti Havard. Al Faruqi kemudian menyambung ke peringkat doktor falsafah dalam bidang falsafah Barat di Unversiti Indiana.Beliau seterusnya mendalami bidang agama di universiti al Azhar kerana ia merasakan bidang falsafah tidak boleh menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Beliau banyak terlibat dalam aktiviti intelektual di banyak negara seperti Pakistan, Mesir, Libya, Afrika Selatan, Filipina Amerika dan juga Malaysia. Al Faruqi merupakan seorang pemikir Islam zaman moden yang terkenal (Ensiklopedia Indonesia 1992).
5.0 ANALISA PANDANGAN ISLAMISASI ILMU MENURUT Al-ATTAS DAN AL-FARUQI
Ketika mendengar istilah Islamisasi Ilmu pengetahuan, ada sebuah kesan bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam sehingga perlu untuk diislamkan kembali. untuk mengislamkannya maka diberikanlah kepada ilmu-ilmu tersebut dengan label "Islam" sehingga kemudian muncullah istilah-istilah ekonomi Islam, kimia Islam, fisika Islam dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang yang ceroboh menganggap Islamisasi sebagai suatu proses yang berkaitan dengan objek-objek eksternal, kemudiannya mengaitkannya dengan komputer, kereta api, mobil bahkan bom Islam.
Pada tingkat yang lebih tinggi lagi, ada yang terbelenggu oleh pandangan dualistis, memberikan perhatian yang sedikit sekali pada pengembangan yang telah dilakukan oleh para cendikiawan dan pemikir muslim, mereka lebih tertarik melakukan pengembangan institusi-institusi, seolah-olah institusi-institusi tersebut dapat didirikan dengan baik tanpa para cendikiawan dan pemikir yang mempunyai ide islamisasi ilmu itu sendiri di dalamnya.
Pandangan al-Attas tentang islamisasi dalam (Wan Mohd Nor Wan Daud 1998) adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) serta dari belengu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa…Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi.
Ini artinya dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari ikatan-ikatan serta segala sesuatu perkara yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, sesuai dengan fitrahnya. Jadi tegasnya dapat penulis simpulkan bahawa,. Islamisasi ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur-unsur dan konsep utama Islam dengan menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai asas epistemology ilmu dari yang sekecil-kecilnya.
Manakala menurut Menurut (al-Faruqi 1984) Islamisasi adalah usaha "untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita)."
Maka Secara umum dapat dimaknai bahawa, Islamisasi dalam pengertian al-Faruqi adalah sesuatu ilmu tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius, seerta untuk menuangkan kembali keseluruhan khazanah pengetahuan umat manusia menurut wawasan Islam, alam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa ada pemisahan di anta ilmu dunia dan akhirat.
Jika diamati serta dianalisa, walaupun cukup banyak persamaan yang terdapat di antara keduanya, dalam beberapa hal, secara prinsip, mereka berbeda. Untuk mensukseskan proyek Islamisasi, al-Attas sebenarnya lebih menekankan kepada subjek daripada ilmu, yaitu manusia, dengan melakukan pembersihan jiwa dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dalam proses Islamisasi ilmu tersebut dengan sendirinya akan terjadi transformasi pribadi serta memiliki akal dan rohani yang telah menjadi Islam secara kaffah.
Akan tetapi al-Faruqi lebih menekankan pada objek Islamisasi yaitu disiplin ilmu itu sendiri. Hal ini menurut analisa penulis mungkin saja menimbulkan masalah, khususnya ketika berusaha untuk merelevansikan Islam terhadap sains modern, karena bisa saja yang terjadi hanyalah proses labelisasi atau ayatisasi semata. Islam tidak tumbuh secara alami sejarah kegemilangannya dahulu, bahkan akan semakin terbelakang dengan hanya memakai yang telah semula jadi, bukan mencari sesuatu penemuan yang baru dalam ilmu pengetahuan itu sendiri.
Jika dianalisa dan dicermati maka dalam beberapa hal, antara al-Attas dengan al-Faruqi mempunyai kesamaan pandangan, seperti pada tataran: epistemologi mereka sepakat bahwa ilmu tidak bebas nilai (value free) tetapi terikat (value bound) dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Mereka juga sependapat bahwa ilmu mempunyai tujuan yang sama yang konsepsinya disandarkan pada prinsip metafisika, ontologi, epistemologi dan aksiologi dengan tauhid sebagai kuncinya. Mereka juga meyakini bahwa Allah adalah sumber dari segala ilmu dan mereka sependapat bahwa akar permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini terletak pada sistem pendidikan yang ada, khususnya masalah yang terdapat dalam ilmu kontemporer. Dalam pandangan mereka, ilmu kontemporer atau sains modern telah keluar dari jalur yang seharusnya. Sains modern telah menjadi "virus" yang menyebarkan penyakit yang berbahaya bagi keimanan umat Islam sehingga unsur-unsur buruk yang ada di dalamnya harus dihapus, dianalisa, dan ditafsirkan ulang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.
Pandangn di atas dilontarkan juga oleh Imad al Din Khalil (1991) menyatakan konsep Islamisasi ilmu sebagai “….melatih atau melakukan aktiviti keilmuan seperti menemui maklumat, mengumpulkan, menyatukan, menghubungkan dan menerbitkannya atau menyebarkannya berdasarkan konsep atau pandangan Islam terhadap alam, kehidupan dan manusia. Menurut Khalil lagi, Islamisasi ilmu bukanlah semata-mata penyesuaian antara ilmu dan tuntutan amalan syariah bahkan ia juga bermaksud semua aktiviti intelektual manusia mestilah beroperasi serentak pada dua peringkat iaitu teori dan praktikal agar semua kegiatan keilmuan tersebut terbentuk dalam lingkungan iman, sesuai dengan tuntutan dan persepsi yang universal ( Imad Al Din Khalil 1994).
Walaupun cukup banyak persamaan yang terdapat di antara keduanya, dalam beberapa hal, secara prinsip, mereka berbeda. Untuk mensukseskan proyek Islamisasi, al-Attas lebih menekankan kepada subjek daripada ilmu, yaitu manusia, dengan melakukan pembersihan jiwa dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dalam proses Islamisasi ilmu tersebut dengan sendirinya akan terjadi transformasi pribadi serta memiliki akal dan rohani yang telah menjadi Islam secara kaffah. Sedangkan al-Faruqi lebih menekankan pada objek Islamisasi yaitu disiplin ilmu itu sendiri. Hal ini mungkin saja menimbulkan masalah, khususnya ketika berusaha untuk merelevansikan Islam terhadap sains modern, karena bisa saja yang terjadi hanyalah proses labelisasi atau ayatisasi semata
Terdapat juga perbedaan yang cukup mencolok mengenai ruang lingkup yang perlu diislamkan. Dalam hal ini, al-Attas membatasi hanya pada ilmu-ilmu pengetahuan kontemporer atau masa kini manakala al-Faruqi meyakini bahwa khazanah keilmuan Islam masa lalu juga perlu untuk diislamkan kembali sebagaimana yang telah dia canangkan di dalam kerangka kerjanya. Dan satu hal lagi, dalam metodologi bagi proses Islamisasi ilmu, al-Attas berpandangan bahwa definisi Islamisasi itu sendiri telah memberi panduan kepada metode pelaksanaannya di mana proses ini melibatkan dua langkah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan bagi al-Faruqi, hal itu belumlah cukup sehingga ia merumuskan suatu kaedah untuk Islamisasi ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip pertamanya yang melibatkan 12 langkah yang mesti ditempuh.
Al Attas telah menyentuh panjang lebar tentang konsep konsep penting yang berkaitan dengan sifat dan tujuan ilmu dari pandangan Islam. Islamisasi perlu dilakukan kerana ilmu yang disebar ke seluruh dunia bukan ilmu yang benar, tetapi ilmu yang telah disaluti dengan sifat dan peribadi kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat yang dihasilkan melalui ilmu mereka telah menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan. Unsur-unsur dari kebudayaan Barat yang sekuler itu perlu dikenalpasti, disaring dan dipisahkan dari peradaban Barat kerana ilmu itu bukan ilmu yang benar (Syed Muhammad Naquib Al Attas 1979). Selepas proses penyaringan ilmu dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan perumusan dan penyepaduan unsur-unsur Islam yang penting dan konsep-konsep yang penting yang dapat menghasilkan gubahan yang mengandungi teras ilmu yang digunakan oleh semua peringkat pengajian. Teras ilmu bagi al Attas hendaklah mengandungi ramuan-ramuan yang berkaitan dengan sifat semulajadi manusia, sifat agama (diri) dan penglibatan manusia di dalamnya, ilmu, kebijaksanaan dan keadilan berhubung dengan manusia dan agamanya serta sifat amalan yang benar. Semua ini dirujuk kepada konsep tauhid, wahyu, syariah, sirah Rasulullah, tasawwuf, falsafah Islam, ilmu etika dan bahasa Arab (Syed Muhammad Naquib al Attas 1979).

Sesetengah sarjana Muslim berpendapat bahawa proses Islamisasi ilmu tidak sesuai digunakan dalam semua bidang ilmu. Ini kerana proses Islamisasi ilmu tidak memasukkan ilmu tradisional Islam kerana ia bersumberkan al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w dan tidak mungkin berubah. Oleh itu frasa ‘Islamisasi ilmu semasa’ atau ‘Islamisasi ilmu masa kini’ lebih tepat untuk digunapakai apabila merujuk kepada ilmu moden. Al Attas adalah salah seorang tokoh yang menggunakan istilah ‘Islamisasi ilmu semasa’ dengan konsisten berbanding hanya menggunakan Islamisasi ilmu secara umum. Ini disebabkan beliau tidak memasukkan ilmu Islam dalam skop Islamisasi ilmu. Al Faruqi pula lebih cenderung untuk menggunakan istilah ‘Islamisasi ilmu moden’ ataupun ‘Islamisasi disiplin ilmu’ dalam menyampaikan pemikirannya mengenai gagasan Islamisasi ilmu ( Rosnani Hashim & Imron Rossidy 2000). Pengislaman ilmu dari perspektif al Faruqi membawa maksud penyatuan atau pengabungan antara dua sistem iaitu membawa pengetahuan Islam ke pengetahuan Moden dan pengetahuan moden ke dalam sistem Islam (Ilyas Ba Yunus 1988). Bukan sekadar itu sahaja, Islamisasi ilmu juga bermakna mengislamkan disiplin - disiplin moden dan menghasilkan buku-buku rujukan universiti.(al Faruqi 1982)

Kesimpulan yang dapat dibuat penulis ialah terdapat perbezaan pendapat di antara al Attas dengan al Faruqi berkaitan dengan konsep Islamisasi ilmu, di mana al Attas berpendapat untuk mengislamisasikan ilmu perlu kepada proses kenal pasti budaya barat yang menyelubungi budaya Islam dan seterusnya memisahkan dari budaya Islam manakala al Faruqi pula berpendapat kita perlu menggabungkan antara kedua ilmu Islam dan Barat.

Al Attas menjelaskan Islamisasi ilmu hanya melibatkan dua proses yang saling berhubungan iaitu proses memisahkan unsur dan kefahaman asas yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat daripada setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu humaniora. Manakala ilmu sains fizika harus diislamisasikan dalam lingkup interpretasi fakta dan formulasi teori. Al Attas menyarankan agar umat Islam bersifat kritis dalam menilai dan menguji kaedah, konsep, teori serta nilai yang terdapat dalam ilmu moden. Proses yang kedua ialah memasukkan unsur-unsur Islam dan kefahaman asas ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa ini yang relevan. Langkah yang kedua ini mensyaratkan pemahaman yang mendalam tentang bentuk jiwa dan sifat-sifat Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban, juga tentang kebudayaan dan peradaban Barat. Ini adalah kerana, dengan pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang disebutkan di atas, setiap maklumat atau idea daripada sumber apapun dapat diislamisasikan dan diletakkan di tempat yang sesuai dan tepat selaras dengan pandangan alam Islam tentang kebenaran dan realiti (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005).

Dalam menghuraikan perhubungan kedua-dua proses yang disarankan oleh al Attas ini, dapat disimpulkan prinsip-prinsip khusus yang dipegang oleh al Attas iaitu Islamisasi ilmu pengetahuan adalah kerja-kerja kognitif dan spiritual yang terjadi secara bersamaan tanpa ada selang waktu. Memisahkan unsur yang tidak Islami dan memasukkan unsur Islami berjalan secara serentak. Seseorang yang menjalankan proses Islamisasi harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pandangan alam Islam mengikut semua unsur dan konsep kuncinya. Islamisasi ilmu adalah suatu proses penting yang banyak persamaannya dengan kalimah syahadah. Pemisahan konsep Barat yang tidak Islamik daripada bidang pengetahuan, tidak bererti konsep Barat itu seluruhnya tidak berguna (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005 ).

Dalam metodologi beliau, telah ditegaskan bahawa ilmu bukanlah semata-mata bersumberkan pemikiran dan pengalaman manusia, tetapi juga harus sentiasa dipimpin oleh wahyu. Oleh yang demikian, Islamisasi ilmu semasa hanya dapat dapat diterima apabila ia berada dalam kerangka kerja Islam. Selain itu, al Attas juga memperincikan dan menjelaskan beberapa konsep dasar Islam yang harus dimasukkan ke dalam setiap ilmu yang dipelajari oleh umat Islam. Konsep dasar Islam yang dimaksudkan termasuklah konsep din, manusia (insan), ilmu (ilm dan macrifah), keadilan, amal dan adab serta semua istilah dan konsep yang berhubungan dengan semua itu (Wan Mohd Nor Wan Daud 2005). Konsep-konsep asas ini pula mestilah berhubung dengan tauhid, syariah, sirah, sunnah dan juga sejarah (tarikh) selain merujuk kepada elemen tasawwuf, falsafah Islam, akhlak dan adab selain memahami Bahasa Arab dan pandangan alam Islam secara umum ( Rosnani Hashim 2000).

Rumusan yang dapat dibuat penulis, sesuatu yang menjadi asas Islam dalam ilmu mestilah meliputi konsep keilmuan, keadilan, kemanusiaan yang berasaskan aqidah, syariah, muamalah dan ahklak Islam. Di samping itu juga kita perlu memahami bahasa Arab secara mendalam juga perlu kerana ia merupakan bahasa Al Quran yang merupakan sumber utama ilmu pengetahuan serta perlu juga mengambil kira pandangan ilmuan Islam secara umum.

Manakala konsep metodologi yang dicadangkan oleh Al Faruqi, dapat dinyatakan bahawa proses Islamisasi ilmu adalah pembentukan dan penstrukturan semula seluruh bidang ilmu manusia secara tertib dan sistematik (Abd. Rashid Moten 2006). Namun begitu, sebelum diterangkan langkah-langkah Islamisasi ilmu satu per satu, Al Faruqi meletakkan lima prinsip utama yang menjadi asas dalam Islamisasi ilmu iaitu pertama ialah Keesaan kepada Allah. Prinsip utama dalam Islam ialah mengakui bahawa Allah itu Maha Esa, Pencipta sekalian alam dan Maha adil. Segala amalan yang dilakukan oleh setiap Muslim wajib diikhlaskan semata-mata kepadaNya. Kedua ialah kesatuan Alam Semesta, seluruh alam ini dijadikan oleh Allah yang Maha Esa. Allah mencipta manusia dan alam ini berserta peraturan-peraturan dan perundanganNya sebagai panduan kepada manusia. Semua ciptaan Allah adalah untuk kesenangan hidup manusia. Sehubungan dengan itu manusia hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmatNya dan tanda kesyukuran ialah dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala laranganNya. Ketiga ialah Kesatuan Kebenaran dalam Ilmu Pengetahuan. Kesatuan dalam kebenaran diterima berikutan dari keesaan Allah. Jika Allah adalah Esa, maka kebenaran juga adalah nyata dan Haq. Ini adalah kerana Allah mengetahui kebenaran dan menyatakan dalam wahyu. Maka dengan itu, wahyu tidak akan bercanggah dengan akal dan realiti atau fakta. Seandainya berlaku percanggahan, ia bermakna berlaku kesilapan manusia dalam menyelidik, mengkaji dan memahami wahyu. Manakala keempat pula Kesatuan Kehidupan. Dalam Islam, manusia dijadikan dengan tujuan untuk mengabdikan diri pada Allah. Orang yang memikul amanah Allah merupakan khalifah ataupun wakil Allah di dunia. Matlamatnya adalah supaya manusia dapa membina tamadun dan kebudayaan. Manakala yang terakhir ialah Kesatuan Kemanusiaan. Perbezaan manusia dari segi warna kulit, rupa dan bangsa tidak menjadi ukuran Allah. Setiap manusia sama di sisi Allah Taala.Manusia yang tinggi darjat di sisi Allah ialah orang yang bertakwa (Al faruqi 1991).

Terdapat persamaan pendapat diantara kedua tokoh ini berkaitan Ilamisasi ilmu, di mana Al Attas dan Al Faruqi bersetuju meletakkan tauhid sebagai syarat utama. Al Attas menyatakan hal ini dalam pandangan beliau mengenai prinsip asas yang perlu ada untuk perlaksanaan Islamisasi ilmu iaitu Tauhid kepada Allah, manakala al Faruqi menegaskan ini dalam lima prinsip kesatuan yan penting untuk mendasari Islamisasi Ilmu( Rosnani Hashim 2000). Begitu juga dengan Islamisasi bahasa, menurut al Attas dan al Faruqi, bahasa Arab telah diislamisasikan oleh al Quran yang menyebabkan perubahan pandangan alam umat Arab Islam berbanding Arab Jahiliyah (Wan Mohd Nor Wan Daud 1991, al Faruqi 1982). Mereka juga bersependapat berkaitan dengan masalah ummah berpunca dari sistem pendidikan dualisme di negara-negara Islam ( Ahmad Mohamad Said 1996 , Al Faruqi 1991). Di samping itu juga, al Attas dan al Faruqi berkongsi pandangan bahawa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan dan ilmu adalah asas kepada keimanan (Mohd Nasir Omar 2005, Al Faruqi 1991).

Perbezaan paling ketara antara kedua tokoh ini adalah dari sudut metodologi yang digunakan. Al Attas mementingkan pengasingan dan pembuangan unsur sekular dari ilmu moden. Itu merupakan langkah yang pertama dalam metodologi beliau. Beliau tidak bersetuju dengan metodologi al Faruqi yang meliatkan proses integrasi antara ilmu Islam dan ilmu barat, dengan harapan ilmu Barat diislamisasikan dan konsep Islam dapat dimodenkan (Rosnani Hashim dan Imron Rossidy 2006 ).

Pada asalnya, al Faruqi menyiapkan 12 langkah sebagai memenuhi tuntutan Islamisasi Ilmu iaitu penguasaan disiplin ilmu moden, tinjauan disiplin ilmu, penguasaan warisan ilmu Islam , penguasaan warisan ilmu Islam, penentuan penyesuaian Islam khusus terhadap disiplin ilmu, penilaian kritikal terhadap disipin ilmu moden, penilaian kritikal terhadap warisan ilmu, kajian masalah utama umat Islam, kajian tentang masalah yang dihadapi oleh umat manusia, analisis kreatif dan sintesis, membentuk semula disiplin ilmu moden ke dalam rangka kerja Islam dan penyebaran semula ilmu yang dihasilkan (Al Faruqi 1991).

6.0 RUMUSAN

Proses Islamisasi ilmu merupakan satu proses yang amat penting dalam dunia pendidikan Islam kerana proses ini dapat mengembalikan martabat atau kedudukan ilmu Islam di tempat yang sepatutnya. Proses Islamisasi ilmu yang telah meletakkan tauhid kepada Allah s.w.t sebagai syarat utamanya menjamin proses tersebut berjalan berlandaskah wahyu Ilahi. Proses Islamisasi juga perlu dilaksanakan dengan penuh ketelitian agar tidak bercanggah dengan syariat Islam.

Tugas untuk melaksanakan integrasi tersebut iaitu antara ilmu Islam dan Barat bukanlah bererti mencampurkan secara bebas di antara pengetahuan klasik Islam dengan pengetahuan moden Barat, tetapi ia adalah satu proses yang amat sistematik dan pembinaan kembali pengetahuan manusia mengikut ciri dan kategori baru yang diambil dan diasaskan dari pandangan Islam. Apa yang perlu diislamkan bukanlah sains sosial atau sains tetapi falsafah yang mendasari ilmu-ilmu tersebut, ini adalah kerana ilmu-ilmu tersebut pada dasarnya adalah suci dan Islamik. Ilmu-ilmu tersebut bukan sahaja harus diinterpretasikan mengikut kehendak landasan Islam bahkan mesti mengikut kehendak wahyu Ilahi.

RUJUKAN
Abd. Rashid Moten, 2006. Approaches to Islamization of Knowledge: A Review. Pnyt.Mohd Yusof Hussain. Islamization of Human Sciences. Kuala Lumpur :Research Centre,IIUM.

Abubaker A. Bagader.1983. Islamisasi Ilmu Sosial. Terj.Muchtar Kuala Lumpur: ABIM

Ahmad Abdul Rahim Al Sayeh.1991. Makrifat dalam Islam: Antara Ketulenan dan Aliran
Semasa. Terj. Ismail Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa pustaka.

Ahmad Mohamad Said. 1996. Dualisme dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Bhgn Dakwah dan Kepimpinan KPM

Al Faruqi. 1991. Pengislaman Ilmu. Terj. Mustaffa Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al Faruqi.1982. Islamization of knowledge: General Principles and Workplan .Virginia.
International Institute of Islamic Thought

Ensiklopedia Indonesia.1992.Penerbit Djambatan

Ghazali Basri. 1991. Pendidikan Dalam Sistem Pendidkan Kebangsaan: Satu Analisis. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid IV, Bil. III, ABIM.

Ilyas Ba Yunus. 1988.Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of Knowledge. The American Journal of Social Sciences. 5(1) . 19

Kamus Dewan. 1992: Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khalil, Imad Al Din. 1991. Islamization of Knowledge: a Methodology. Herndon: International International Institute of Islamic Thought.

Khalil, Imad Al Din. 1994. Pengantar Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan sejarah. Terj. Chairul Halim. Jakarta : Penerbit Media Dakwah

Mohayuddin Yahya . 1986. Ensiklopedia Sejarah Islam . Bangi: Penerbit UKM

Mohd Idris Jauzi .1990. Faham Ilmu: pertumbuhan dan implikasi. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise

Mohd. Nasir Omar. 2005 .Gagasan Islamisasi Ilmu. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.

Qurayshi, M. Tariq. 1987. Ismail Ragi Al Faruqi: an Enduring Legacy cet.2 Indiana. MSA Publication

Rosnani Hashim & Imron Rassidy. 2000. Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of Conceptions of Al Attas and Al Faruqi. Intellectual Discourse Journal. 8(1) .19-44.


Siddiq Fadil. 1985. Pengislaman Ilmu - Peranan Para Cendekiawan. Jurnal pendidikan Islam. 3. 40. Kuala Lumpur : ABIM Malaysia

Syed Muhammad Naquib al Attas .1978.Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.

Syed Muhammad Naquib Al Attas.1979. Aims and Objectives of Islamic Education. Jeddah: King Abdul Aziz University

Wan Liz Ozman Wan Omar . 1996.Pengurusan Islam Abad ke 21. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.

Wan Nor Wan Daud,1991, Penjelasan budaya Ilmu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005.Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Najib Al Attas Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi.Kuala Lumpur: Penerbit Univesiti Malaya)