Selasa, 10 November 2009

pendidikan AlQuran

pendidikan merupakan perkara penting dalam kehidupan seseorang, dapat dikatakan perjalanan hidup seseorang akan sangat dipengaruhi oleh perjalanan pengalaman dan pendidikan yang ia terima baik secara formal, informal maupun secara non formal, dala Islam pendidikan merupakan suruhan yang wajib bagi setiap individu muslim baik laki2 maupun perempuan.. jika ditinjau dalam konteks pendidikan islam , pendidikan yang harus diberikan yang pertama terhadap seseorang adalah pendidikan Al-Quran, karena disinilah sumber ilmu pengetahuan serta tuntunan kehidupannya selama menajalani hiduup sendiri.Menurut Tajul Ariffin (1984) Falsafah Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu , kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk kecekapan, kemahiran dan keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.
Dari beberapa pendapat di atas tegasnya dapat penulis ambil kesimpulan bahawasanya, Falsafah Pendidikan Islam merupakan suatu konsep yang berterusan tentang memupuk serta meningkatkan kesedaran diri manusia mengenai Tuhan, manusia dan alam yang dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah agar dapat mewujudkan keseimbangan antara pizikal, intelek dan rohani sehingga ketahap kecermerlangan.Muhammad Athiah Al- Abrasyi mengatakan. Pendidikan sebagai proses mempersiapkan seseorang supaya dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cinta kepada tanah airnya, kuat jasmaninya, sempuna budi pekertinya, sistematik pemikirannya, halus perasaannya, cekap dalam karyanya, bekerjasama dengan orang lain, indah ungkapannya dalam tulisannya dan lisannya serta tangannya melakukan pekerjaan yang baik (Tajul Arifin 1993)
Miqdad Yalchin (1977), mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai proses melaksanakan falsafah Pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan kepribadian yang digariskan oleh falsafah Islam, supaya sahsiah Islamiyah dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku. dan sikap seseorang muslim, walau bila dan dimana sahaja dia berada.
Dari beberapa pandangan dan pendapat di atas dapat penulis rumuskan bahwasanya, tujuan dari falsafah pendidikan Islam selari dengan konsep pendidikan Islam iaitu. Memupuk dan meningkatkan kesedaran dalam diri manusia tentang fizikal dan metafizikal mengembangkan potensi manusia dari segi fizikal, intelek dan rohani yang berlandaskan alQuran dan Sunnah agar mencapai tahap kecemerlangan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silakan berikan komentar terhadap blog ini